Service

Servicetorget ligger på rådhuset

adfsdfsfdfds

Meddommer for Rana kommune

  Rana kommune har utpekt meddommere til Helgeland tingrett, Hålogaland lagmannsrett, Jordskifteretten og forliksrådet for perioden 2021-2024.  Det er også valgt skjønnsmenn til en rekke nemnder. Vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2029 i løpet av våren 2024. 

Bostøtte

Bostøtte er for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Søknadsfristen er den 25. i måneden. Svar og utbetaling er den 20. i måneden etter.

Startlån og boligtilskudd

Innbyggere som har langvarig problemer med å kjøpe eller beholde egen bolig kan få hjelp med startlån. Startlån er et lånetilbud for de som ikke får lån i bank. Har du lav inntekt kan startlån kombineres med et boligtilskudd og/eller bostøtte. Boligtilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som ofte gis sammen med startlån for å hjelpe de mest vanskeligstilte på boligmarkedet.

Reglementer og retningslinjer for folkevalgte i Rana kommune

På denne siden har vi samlet reglementer og retningslinjer som er relevante for våre folkevalgte.  

Digital votering under politiske møter

Digital votering er et system der politikere kan legge inn forslag, sette seg på taleliste og votere i under politiske møter.

Bostøtte - foreldre til barn med delt fast bosted blir likestilt

    Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted. Fra 1. juni 2021 kan derfor barn med delt fast bosted, være med på begge foreldrenes bostøttesøknad.