Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Helseparken

spsetup Endret:08.06.2020 08:37

Helseparken (døgnplasser)

Helseparken har 17 senger, 6 to-sengsrom, 1 tre-sengsrom og 2 enkeltrom. Rommene har egne toalett/bad.

Avdelingen har egen treningssal/treningskjøkken og spisestue med buffè. Det er ansatt sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjelpepleiere og lege. Logoped kontaktes ved behov.

Innholdet i avdelingen er inndelt i 3 ulike plasstyper:

- 7 rehabiliteringsplasser for Ranas innbyggere.

- 5 korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter som har vært innlagt sykehus.​​​

- 4 interkommunale akutt plasser (øyeblikkelig-hjelp plasser) for pasienter fra Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy og Rødøy.

- 1 kommunal akuttplass (øyeblikkelig hjelp plass) for personer med rus og psykiske problemer

 

Målsetting

Helseparken skal bidra til å bedre pasienters livskvalitet og funksjonsevne fysisk, psykisk og sosialt, slik at den enkelte kan ta ansvar for egen helse og hverdag og dermed få bo lengst mulig hjemme.

Hvem er kortidsplasser beregnet på?

Personer som får tilbud om korttidsplass i Helseparken har gjerne vært innlagt i sykehus, og som i forlengelsen av sykehusoppholdet trenger videre et døgntilbud med hjelp og bistand, før de er i stand til å reise hjem til egen bolig.

Hvem er kommunale akuttplasser(øyeblikkelig hjelp plasser)  beregnet på?

De interkommunale akuttplassene er beregnet på innbyggere fra Rana og Hemnes, men skal også være delvis et tilbud til innbyggere i Nesna, Lurøy og Rødøy utover det disse kommunene har av egne tilbud.

Personer som får tilbud om kommunal akuttplass i Helseparken, er henvist fra fastlege eller legevaktlege, og trenger kortvarig døgntilbud inntil 5 døgn, av ulike årsaker som for eksempel lungebetennelse, fallskader uten brudd, urinveisinfeksjoner som fører til at allmenntilstanden er forverret og som vanskeliggjør det å være hjemme i eget hjem for en kortere periode.

Kommunal akutt døgnplass innenfor rus og psykisk helse er for Rana kommunes innbyggere som har lette til moderate rus og psykisk helseproblemer og har behov for kortvarige opphold inntil 5 døgn.

Hvem er rehabiliteringsplasser beregnet på?

Rehabilitering er et systematisk, målrettet og tverrfaglig arbeid som omfatter diagnostikk, vurdering, sykdomsbehandling, trening og tilrettelegging. Helseparken tar imot personer som kan nyttiggjøre seg et opphold og som er motivert/kan motiveres til å delta aktivt i en rehabiliteringsprosess.

Funksjonsevnen kan gradvis ha blitt svekket, eller det kan ha oppstått akutt sykdom med brått fall i funksjonsnivå, for eksempel ved hjerneslag og bruddskader.

Personer som får tilbud om rehabiliteringsplass kan komme direkte fra hjemmet eller forlengelsen av sykehusopphold.

Det utføres en tverrfaglig vurdering, hvor personalet sammen med bruker og pårørende setter opp mål og plan for oppholdet.

Sentrale emner i en slik plan kan være:

  • Mestring av daglige ferdigheter
  • Fysisk trening
  • Sosiale og kulturelle aktiviteter, hobbyer
  • Tilpasning av tekniske hjelpemidler
  • Kartlegging av behov for tjenester etter hjemkomst
  • Tilrettelegging av egen bolig

Pris

Egenandel er som for korttidsopphold i kommunale institusjoner, og fastsettes av kommunestyret hvert år.

Egenandelen dekker kost, losji, medisiner og transport i behandlingsøyemed. Deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter må brukeren betale selv. Ø-hjelpsplassene er et vederlagsfritt tilbud i inntil 5 døgn. Utover 5 døgn vil egenandel påløpe som for korttidsopphold i institusjon.

 

Det er tildelingskontoret som fatter vedtak om rehabiliterings og korttidsopphold i Helseparken. Søknadene behandles fortløpende, og det gis skriftlig vedtak. Hjemmeboende kan søke om rehabiliteringsopphold på eget skjema. Det er nødvendig med utfyllende legeopplysninger for at vi kan behandle søknader fra hjemmeboende.

Søknaden sendes til: Rana kommune, tildelingskontoret , postboks 173, 8601 Mo i Rana. Telefon 75 14 66 80

 Kontaktinformasjon

​Besøksadresse Helseparken:

Helgelandssykehuset Mo i Rana  5.etg.

Sjøforsgata 36, 8613 Mo i Rana

Vakttelefon: 75 14 60 39

Avdelingssykepleier Johanne M. Johnsen: 75 14 60 32
epost: johanne.johnsen@rana.kommune.no

Telefax: 75 14 60 31

 Her finner du oss

Opprettet: 26.04.2013 07:55