Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Folkehelsearbeid og sosial bærekraft

  Endret:10.03.2020 12:42

Kommunene har et viktig ansvar i folkehelsearbeidet og skal ta i bruk alle sektorer for å fremme og utjevne befolkningens helse. Rana kommune jobber systematisk og kunnskapsbasert med folkehelsearbeid i plansystemet.

 

FNs bærekraftsmål gjør folkehelsearbeidet mer aktuelt enn noensinne. Med FNs bærekraftsmål som nytt rammeverk for planlegging og tjenesteyting utfordres vi på å løfte blikket og se samfunnsutviklingen i en større sammenheng. Bærekraftsmålene representerer tre dimensjoner - bærekraftig klima og miljø, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. De tre bærekraftdimensjonene må ses i sammenheng, og folkehelsearbeidet knyttes til den sosiale bærekraftdimensjonen. Bærekraftsmål nr. 17 "Samarbeid for å nå målene" er en forutsetning for å nå de andre målene.

Investering i sosial bærekraft er avgjørende for fremme og utjevne befolkningens livskvalitet og helse. Derfor fungerer bærekraftsmålene nå som grunnlag for folkehelsearbeidet.

Bærekraftmålene.png 

Rana er medlem av Sunne kommuner og CoP

Rana kommune er medlem av WHO sitt norske nettverk Sunne kommuner, et nettverk som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. I 2019 - 2023 vil følgende innsatsområder utgjøre rammeverket for nettverkets arbeid;

  • Investere i menneskene som utgjør lokalsamfunnene våre
  • Skape offentlige rom som fremmer helse og trivsel
  • Styrke deltakelse og partnerskap for økt helse og trivsel
  • Sikre bærekraftig vekst og velstand som tar hensyn til innbyggernes helse og trivsel
  • Fremme demokrati og sikkerhet gjennom inkluderende samfunn
  • Sikre vår felles fremtid gjennom bærekraftig forbruk og produksjon

Rana kommune er også medlem av WHO sitt europeiske folkehelsenettverk "Coalition of Partners to Strengthen Public Health Capacities and Services in the European Region" (CoP)

Medlemskapet i Sunne kommuner og CoP bidrar til nødvendig kompetanseutvikling, tverrsektoriell fremdrift og positiv profilering av Rana kommunes folkehelsearbeid.

 

Systematisk folkehelsearbeid

Folkehelseloven legger opp til en systematisk arbeidsform for kommunene;

1. Helseoversikt

Kommunene skal både ha løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og hvert 4. år ha utarbeidet et samlet oversiktsdokument som del av kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategien. I det samlede 4-års dokumentet skal kommunene identifisere hva som er de viktigste folkehelseutfordringene i neste planperiode. Rana kommune sin samlede helseoversikt oppdateres løpende og dokumentet finner du under "Lenker og rapporter".

2. Planstyrt folkehelsearbeid

Helseoversikten skal være kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategien. Videre skal kommunene i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordna mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de folkehelseutfordringene kommunen står overfor. Under "Lenker og rapporter" finner du "Kommunedelplan 2017-2027". Strategier som skal bidra til å møte folkehelseutfordringene følges opp primært i økonomiplan og sektorplaner.

3. Iverksetting av tiltak

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte de folkehelseutfordringer som er identifisert i det samlede 4-års dokumentet. Rana kommune jobber for at mål og strategier for å møte kommunens folkehelseutfordringer operasjonaliseres gjennom øvrig plan- og styringssystem, herunder virksomhetsplaner.

4. Evaluering

Kommunene skal gjennom evaluering sikre fremdrift, utvikling og kontinuerlig forbedring av folkehelsearbeidet. Evaluering innebærer vurdering av om folkehelsearbeidet utøves i tråd med folkehelselovens bestemmelser, og om folkehelsen i kommunen bedres med utgangspunkt i de folkehelseutfordringene som er identifisert i oversiktsdokumentet. Vurdering av status og fremdrift kobles til plansystemets årshjul (arbeidet med perspektivanalyse, økonomiplan, virksomhetsplaner og årsberetning).

Plansystemet1

 

 

 Kontakt

​Samfunnsplanlegger Gro Sæten
Tlf. 75 14 44 56 / 909 98 891
gro.saeten@rana.kommune.no

Opprettet: 13.05.2013 12:29