Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Folkehelsearbeid

  Endret:09.01.2019 11:13

Kommunene har et viktig ansvar i folkehelsearbeidet og skal ta i bruk alle sektorer for å fremme og utjevne befolkningens helse. Rana kommune jobber systematisk og kunnskapsbasert med folkehelsearbeid i plansystemet. Samskaping og satsing på FNs bærekraftsmål gjør folkehelsearbeidet mer aktuelt enn noensinne.

Rana er medlem av Sunne kommuner

Rana kommune er medlem av WHO sitt norske nettverk Sunne kommuner, et nettverk som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. I 2019 - 2023 vil følgende innsatsområder utgjøre rammeverket for nettverkets arbeid; 

  • Investere i menneskene som utgjør lokalsamfunnene våre
  • Skape offentlige rom som fremmer helse og trivsel
  • Styrke deltakelse og partnerskap for økt helse og trivsel
  • Sikre bærekraftig vekst og velstand som tar hensyn til innbyggernes helse og trivsel
  • Fremme demokrati og sikkerhet gjennom inkluderende samfunn
  • Sikre vår felles fremtid gjennom bærekraftig forbruk og produksjon

Samskaping og tverrsektorielle samarbeid vil være en viktig del av folkehelsearbeidet fremover, og er helt avgjørende for at vi skal nå FNs bærekraftsmål. Folkehelseutfordringene har behov for nye løsninger gjennom samskaping.

Investering i folkehelse er avgjørende for at vi skal nå FNs bærekraftsmål, og de fleste av bærekraftsmålene har stor betydning for befolkningens helse og livskvalitet. Derfor fungerer de nå som grunnlag for nettverkets arbeid frem mot 2030.

Medlemskapet i Sunne kommuner bidrar til nødvendig kompetanseutvikling, tverrsektoriell fremdrift og positiv profilering av Rana kommunes folkehelsearbeid. Rana kommune er også medlem av WHO sitt europeiske folkehelsenettverk "Coalition of Partners to Strengthen Public Health Capacities and Services in the European Region".

 

sunnekommuner-logo.png

 

Systematisk folkehelsearbeid 

Folkehelseloven legger opp til en systematisk arbeidsform for kommunene;

1. Helseoversikt

Kommunene skal både ha løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og hvert 4. år ha utarbeidet et samlet oversiktsdokument som del av kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategien. I det samlede 4-års dokumentet skal kommunene identifisere hva som er de viktigste folkehelseutfordringene i neste planperiode. Rana kommune sin samlede helseoversikt finner du under "Lenker og rapporter".

2. Planstyrt folkehelsearbeid

Helseoversikten skal være kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategien. Videre skal kommunene i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordna mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de folkehelseutfordringene kommunen står overfor. Under "Lenker og rapporter" finner du "Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024". Planen viser hvordan kommunen arbeider systematisk med folkehelse, og hvilke strategier og tiltak som skal iverksettes for å møte folkehelseutfordringene.  

3. Iverksetting av tiltak

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte de folkehelseutfordringer som er identifisert i det samlede 4-års dokumentet. Rana kommune jobber for at mål og strategier for å møte kommunens folkehelseutfordringer operasjonaliseres gjennom øvrig plan- og styringssystem, herunder virksomhetsplaner.

4. Evaluering

Kommunene skal gjennom evaluering sikre fremdrift, utvikling og kontinuerlig forbedring av folkehelsearbeidet. Evaluering innebærer vurdering av om folkehelsearbeidet utøves i tråd med folkehelselovens bestemmelser, og om folkehelsen i kommunen bedres med utgangspunkt i de folkehelseutfordringene som er identifisert i oversiktsdokumentet. Rana kommune foretar årlig en vurdering av status og fremdrift i henhold til vedtatt kommunedelplan for folkehelsearbeid (se under "Lenker og rapporter).

Samtidig har kommunen utarbeidet rutine for løpende oversikt over helsetilstand og viktige faktorer som påvirker folkehelsen. Informasjon fra det løpende oversiktsarbeidet er kunnskapsgrunnlag for iverksetting av tiltak i periodene mellom planlovgivningens fireårsintervaller. Kunnskapen brukes også til eventuelle justeringer av mål, strategier og tiltak ved revidering av folkehelseplanen.

 

 

 

 


 Kontakt

​Folkehelsekoordinator Gro Sæten
Tlf. 75 14 44 56 / 909 98 891
gro.saeten@rana.kommune.no

Opprettet: 13.05.2013 12:29