Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Folkehelsearbeid

spsetup Endret:04.09.2018 14:56

En av de viktigste ressursene i vårt lokalsamfunn er befolkningens helse. Folkehelseloven definerer folkehelse som befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Kommunene har et viktig ansvar i folkehelsearbeidet og skal ta i bruk alle sektorer for å fremme befolkningens helse, herunder utjevne den sosialt skjevfordelte tilgangen på helsefremmende faktorer.

Til tross for at alle grupper i Norge de siste 20 år har fått bedre helse og at levealderen har økt, er det noen utviklingstrekk som er særlig bekymringsfulle. Dagens folkehelseutfordringer er i stor grad knyttet til sosiale ulikheter i helse og ikke-smittsomme sykdommer, utfordringer vi ikke kan behandle oss ut av. 

Rana er medlem av Sunne kommuner

Rana kommune er medlem av WHO sitt norske nettverk Sunne kommuner, et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging.

Medlemskapet bidrar til nødvendig kompetanseutvikling, tverrsektoriell fremdrift og positiv profilering av kommunens folkehelsearbeid. Ordføreren er politisk kontakt i nettverket, mens folkehelsekoordinator Gro Sæten er administrativ kontakt. Folkehelsekoordinator deltar i nettverkets temagruppe "Utjevning av sosiale helseforskjeller".

 

sunnekommuner-logo.png

 

Systematisk folkehelsearbeid 

Som figuren under viser, så legger folkehelseloven opp til en systematisk arbeidsform for kommunene;

medium_folkehelseloven_-_ring

1. Helseoversikt

Kommunene skal både ha løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og hvert 4. år ha utarbeidet et samlet oversiktsdokument som del av kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategien. I det samlede 4-års dokumentet skal kommunene identifisere hva som er de viktigste folkehelseutfordringene i neste planperiode. Rana kommune sin samlede helseoversikt finner du under "Lenker og rapporter".

2. Planstyrt folkehelsearbeid

Helseoversikten skal være kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategien. Videre skal kommunene i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordna mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de folkehelseutfordringene kommunen står overfor. Under "Lenker og rapporter" finner du "Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024". Planen viser hvordan kommunen arbeider systematisk med folkehelse, og hvilke strategier og tiltak som skal iverksettes for å møte folkehelseutfordringene.  

3. Iverksetting av tiltak

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte de folkehelseutfordringer som er identifisert i det samlede 4-års dokumentet. Rana kommune jobber for at mål og strategier for å møte kommunens folkehelseutfordringer operasjonaliseres gjennom øvrig plan- og styringssystem, herunder virksomhetsplaner.

4. Evaluering

Kommunene skal gjennom evaluering sikre fremdrift, utvikling og kontinuerlig forbedring av folkehelsearbeidet. Evaluering innebærer vurdering av om folkehelsearbeidet utøves i tråd med folkehelselovens bestemmelser, og om folkehelsen i kommunen bedres med utgangspunkt i de folkehelseutfordringene som er identifisert i oversiktsdokumentet. Rana kommune foretar årlig en vurdering av status og fremdrift i henhold til vedtatt kommunedelplan for folkehelsearbeid (se under "Lenker og rapporter).

Samtidig har kommunen utarbeidet rutine for løpende oversikt over helsetilstand og viktige faktorer som påvirker folkehelsen. Informasjon fra det løpende oversiktsarbeidet er kunnskapsgrunnlag for iverksetting av tiltak i periodene mellom planlovgivningens fireårsintervaller. Kunnskapen brukes også til eventuelle justeringer av mål, strategier og tiltak ved revidering av folkehelseplanen.

 

 

 

 


Opprettet: 13.05.2013 12:29