Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Andre miljøfaktorer

Nygård, Tilde Endret:11.01.2019 15:13

Miljøet du oppholder deg i, enten det er nærmiljøet eller andre områder du ferdes i, skal ikke gi helseskader.

I menyen under finner du informasjon om noen miljøfaktorer som kan gi helsemessige ulemper, og hvilke saker du kan kontakte miljørettet helsevern i kommunen om. 


Oversikt

Skadedyr

Støy

Elektromagnetiske felt

Dyrehold i tettbygd strøk

Luftforurensning


Skadedyr

Miljørettet helsevern fører tilsyn etter forskrift om skadedyrbekjempelse, herunder tilsyn med skadedyrbekjempere og virksomheter eller eiendommer som forårsaker skadedyrproblem for andre. Vi behandler ikke klager på skadedyr på egen eiendom, dette er du pliktig til å iverksette tiltak mot selv. Dersom det er skadedyr på din egen eiendom anbefaler vi at du tar kontakt med et skadedyrfirma. Du kan klage til oss om for eksempel:
  • Skadedyrbekjempelse som kan ha forårsaket skader på helse, hygiene, miljø eller sikkerhet 
  • Skadedyr som kommer inn til deg fra naboleilighet dersom du ikke klarer å oppnå enighet med nabo på egenhånd
  • Veggedyr, kakerlakker eller andre insekter på overnattingssted som du har brukt
Dersom du mistenker skadedyr på serveringssted må du ta kontakt med Mattilsynet.

Tilbake til oversikt

Støy

Det finnes mange ulike typer støy, og disse reguleres av ulike lovverk og myndigheter. Du kan ta kontakt med miljørettet helsevern i kommunen for veiledning dersom du ønsker å klage på støy som forårsaker helsemessige ulemper. Vi utfører ikke støymålinger. Dersom du trenger å få målt eller kartlagt støy må du kontakte et firma med kompetanse innen støy, akustikk og vibrasjon. Her er noen eksempler på vanlige støykilder og hvem du kan klage til:

Støy fra kommunal vei - kontakt vegavdelingen i kommunen

Støy fra fylkesvei eller europavei - kontakt Statens vegvesen

Støy på jobben - kontakt Arbeidstilsynet

Støy fra mennesker i offentlig rom (for eksempel fra lekeplasser etter klokken 23) - kontakt politiet (tlf 02800)

Støy fra anlegg eller industrivirksomhet - kontakt Fylkesmannen

Tilbake til oversikt

Elektromagnetiske felt (EMF)

Stråling fra strømmålere, mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse nettverk, høyspentmaster og trafostasjoner er langt under tillatte grenseverdier. Folkehelseinstituttet har slått fast at slik elektromagnetisk stråling ikke gir helseskader. Miljørettet helsevern i kommunen behandler ikke klager på stråling under grenseverdien.

icpdfBrosjyre om bebyggelse nær høyspenningsanlegg - icgenFHIs vurdering av helserisiko ved svake høyfrekvente EMF

Tilbake til oversikt

Dyrehold i tettbygd strøk

Dyrehold i tettbygd strøk kan føre til hygieniske ulemper. Det er viktig at antall dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte. Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller avfall for omgivelsene. Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand og lignende skal håndteres slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted, bur, hus eller lignende må til enhver tid holdes rene. Fôr skal oppbevares slik at det ikke er tilgjengelig for skadedyr. Skadedyr som rotter og mus skal ikke forekomme. Det er eiers ansvar å undersøke om og sørge for at tiltaket er i tråd med reguleringsplaner og andre myndigheters lovverk. Om du mener at dyreholdet forårsaker helsemessige ulemper kan du klage til miljørettet helsevern i kommunen dersom du ikke oppnår enighet med eier på egenhånd. Om du er bekymret for dyrevelferden kan du kontakte Mattilsynet.

Tilbake til oversikt

Luftforurensning

Rana kommune er myndighet for lokal luftkvalitet. Les mer om luftkvalitet i kommunen på temasiden om luftkvalitet.

Tilbake til oversikt


Opprettet: 09.01.2019 13:30