Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Utslippstillatelse

  Endret:01.07.2020 13:26

Må jeg ha utslippstillatelse​?

Enkelt sagt: Ja, hvis du har rør eller ledning ut av bygningen.

Du må søke om tillatelse til å slippe ut avløpsvann hvis du skal ha innlagt vann og avløpet ikke kan knyttes til kommunalt avløpsanlegg. 


Når trenger jeg ikke utslippstillatelse?

 • Gråvann alene i små mengder krever ikke søknad, forutsetningen er at du ikke har innlagt vann. 
  NB! Se forklaring på hva som regnes som innlagt vann i "Ord og begrep" i menyen.
 • Biologisk toalett uten restutslipp av urin.
 • Forbrenningstoalett uten restutslipp av urin.
 • Utedo er vanligvis ikke søknadpliktig.

Søknadsprosessen kort fortalt steg for steg

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg må det gjøre noen ting før du starter:

 1. Få hjelp av en nøytral fagkyndig 
  Hvis NGUs løsmassekart viser at det er mulig å infiltrere på/ved eiendommen SKAL nøytral fagkyndig foretar en grunnundersøkelse for å vurdere hvilket avløpsanlegg som passer din eiendom. Fagkyndige prosjekterer også avløpsanlegget.
  Hvis NGUs løsmassekart viser at det kan være utfordringer med å infiltrere BØR nøytral fagkyndig foreta en grunnundersøkelse for å få dette avklart. Alternativt kan rørlegger/forhandler kontaktes for å få prosjektert annet avløpsanlegg.
 2. Ordne nødvendige dispensasjoner og avtaler
  Skal du legge avløpsanlegget i nærhet av vei må du ha dispensasjon fra byggeforbud.
  Skal avløpsrør føres gjennom vei må du ha avtale med veieier som bekrefter at dette er greit.
  Hvis hele eller deler av avløpsanlegget (inkl rør) ligge på annen eiers grunn, må du ha avtale med grunneier som sikrer rett til å etablere, drifte og vedlikeholde avløpsanlegget. Du må også ha avtale om annen eiers grunn blir brukt til utstrømingsareal.
 3. Send ut nabovarsel, også til parter nedstrøms som ikke er direkte naboer men som kan bli berørt av utslippet.
  Vær oppmerksom på at det er 4 ukers svarfrist for nabovarsel til utslippstillatelser.
 4. Søk om utslippstillatelse 
  Gjøres av den fagkyndige eller med bistand fra denne. Ved komplett søknad er det opp til 6 ukers saksbehandlingstid.
 5. Søk om byggetillatelse 
  Gjøres av firma med ansvarsrett og rett kompetanse etter at du har fått godkjent utslippstillatelsen.
 6. Gravemelde selve gravejobben. 
  Dette kan resultere i en påvisning av ting i bakken, f.eks. rør og ledninger.

Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp, for eksempel slamavskiller, tett tank, infiltrasjonsanlegg, minirenseanlegg. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold, kostnader for etablering og drift av anlegg. Her er det viktig at du kontakter en nøytral fagkyndig som kan vurdere forholdene på din eiendom og kan anbefalte type anlegg og prosjektering av dette.

Rensekrav til private avløpsanlegg varierer. Det stilles langt strengere krav ved utslipp til ferskvann eller grunnen enn ved utslipp til sjø. 

På websiden avlop.no finner du mye informasjon om mindre avløpsanlegg.


Finn informasjon om ditt nærområde:

 • NGU Løsmassekart gir en indikasjon på om grunnen på din eiendom er egnet for infiltrasjon av avløpsvann.
 • NVE Atlas, her finner du informasjon om vassdrag, nedbørsfelt, ras- og flomfare og så videre.
 • NGU Granada grunnvannsdatabase har oversikt over registrerte brønner. Men det kan være brønner som ikke er registrert, så undersøk alltid med naboene om hvor de har brønnene sine.
 • Høydedata, LIDAR/laser-kart
 • Sjekk i Artsdatabanken om det er rød- eller svartlista arter i området. Om det er noen av disse artene må det redegjøres for hvilke tiltak som er tenkt gjennomført for å ivareta rødlista arter og/eller hindre spredning av svartlista arter.
 • Er det freda kulturminner i nærområdet? 

Skal avløpsanlegget plasseres nært andres eiendom, vei, jernbane eller liknende?


 • Skal avløpsrør gå under/gjennom vei?
  Da må du få avtale med veieier som gir deg tillatelse til dette. Veieier kan være Statens vegvesen, fylkeskommunen, kommunen eller private, dette må sjekkes ut i hvert tilfelle. 
 • Skal avløpsanlegget plasseres på annen eiers grunn?
  Eller blir annen eiers grunn brukt til utstrømmingsareal etter infiltrasjon? Da må du ha avtale med grunneier som sikrer retten til etablering, drift, service og vedlikehold av avløpsanlegget. 
 • Skal avløpsanlegget plasseres nærmere enn 4 meter fra annen eiers grunn?
  Da må du innhente nabosamtykke.
 • Skal avløpsanlegget plasseres nærmere enn 50 meter fra fylkes-, riks- eller europavei?
  Da må du søke om dispensasjon fra byggeforbudet nært vei.
 • Skal avløpsanlegget plasseres nærmere kommunal vei enn angitt nedenfor?
  - I regulerte områder er det regulert byggegrense som gjelder, sjekk i gjeldende plan for din eiendom.
  - I uregulerte områder er byggegrensen 15 meter fra veiens senterlinje.
  Da må du søke om dispensasjon hos kommunens veiavdeling.
 • Skal avløpsanlegget plasseres nærmere enn 30 meter fra jernbane?
  Da må du søke Bane NOR om dispensasjon fra byggeforbudet nær jernbane.  

Opprettet: 16.04.2020 08:17