Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Reguleringsplan

Klausen, Kristin Brekke Endret:26.03.2021 10:03

Hva er en reguleringsplan?Reguleringsplan
Reguleringsplanen, både detaljregulering og områderegulering, gir detaljerte rammer for hva et areal kan brukes til. Reguleringsplaner skal som hovedregel følge opp kommuneplanens arealdel, eventuelt områderegulering der dette finnes. Reguleringsplaner er grunnlaget for å ta stilling til byggesøknader og andre søknadspliktige tiltak i et område.


I høyremargen ligger en del maler og informasjon om hva som kreves for reguleringsplanen. Det er viktig å bruke siste utgave av malene. For mer informasjon om prosessen for utarbeidelse av reguleringsplan se planprosess og for når og hvordan du kan involveres se medvirkning.

 

Det kan i dag utformes to typer reguleringsplaner:

Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevis avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.

Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Brukes også til å for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel kommunedelplan eller områderegulering.

Det er et krav at reguleringsplaner utarbeidet av private skal utarbeides av fagkyndige. Kommunen skal ellers selv ha tilgang på nødvendig fagkompetanse til å utarbeide reguleringsplaner i egen regi.


Bebyggelsesplan er utgått som plantype for nye arealplaner, men kommunen har flere bebyggelsesplaner som fortsatt gjelder. Dersom det i en reguleringsplan stilles krav om bebyggelsesplan før et område kan utbygges, skal det i stedet utarbeides en detaljregulering.

 

Når skal det utarbeides en reguleringsplan?

 1. Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelser til større bygge- og anleggsarbeider.
 2. Når kommunen i arealdel til kommuneplan (og kommunedelplan) har fastlagt at det skal lages reguleringsplan før byggetiltak.
 3. Der kommunen i planstrategien og/eller arealdelen har fastlagt at det skal lages reguleringsplan.
 4. Når kommunen ellers finner behov for det

En komplett plan består av:

Plankart
Arealformål angir med rettslig bindende virkning hva arealet kan nyttes til. Arealformålene vises på kart.
Hensikten med arealformål er å angi entydig hvilke funksjoner som tillates innenfor et areal og i bygninger og anlegg på arealet

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelsene kan gjelde hele eller deler av planen, eller gis for spesifikke arealformål. Illustrasjon planbestestemmelser.jpg

Bestemmelsene angir på rettslig bindende måte hvilke vilkår et tiltak må oppfylle for at det skal kunne gjennomføres.

Hvilke vilkår det dreier seg om angis i tekst.

 Reguleringsplaner kan gi bestemmelser om blant annet:

 • Arealbruksformål
 • Når det kan bygges (rekkefølge)
 • Utnyttelse av tomta/utnyttelsesgrad
 • Hvordan bygningen skal plasseres på tomta
 • Bygningens utforming
 • Bygningens høyde
 • Krav til parkering
 • Krav til utenomhusareal

 

Planbeskrivelse
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer.
For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelse gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.

Konsekvensutredning
Det skal i oppstartsfasen ha vært avklart om planen omfattes av krav til planprogram og konsekvensutredning. Dette vurderes etter forskrift om konsekvensutredning. Planer som skal konsekvensutredes skal ha konsekvensutredning som en del av planbeskrivelsen. For planer med krav om konsekvensutredning, vil det være naturlig at ROS- analysen inngår som en del av utredninger som skal gjennomføres i denne sammenheng.

Opprettet: 14.05.2013 14:45