Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Fremtidig nye boligfelt

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:17.12.2018 10:54

brennaas.JPGBrennåsen fremstår i dag som et delvis bebygd skogsområde øst for Gruben. Brennåsen har gjennom flere versjoner av Kommunedelplan Mo og omegn vært utpekt som fremtidig byutviklingsområde. Det er et ønske i Rana kommune at kommunen skal være en aktør på eneboligmarkedet, og det har vært pekt på Brennåsen som et viktig område for å oppnå dette.

Reguleringsplan ble vedtatt i 2016. Planen er utarbeidet i tråd med overordnede planer og med tanke på føringer lagt i rikspolitiske retningslinjer. Planen søker å legge til rette for en skånsom
utbygging av opp mot 200 boliger i Brennåsenområdet.

Et viktig tema har vært en ubebygd åskam og friareal rund Kristentjønna. Planen søker også å ivareta trafikksikkerhet, særlig for myke trafikanter. Derfor er det regulert for gang- og sykkelvei langs Brennåsveien og det stilles som rekkefølgekrav at denne skal være opparbeid før boligbygging kan skje. Denne opparbeidelsen er forutsatt startet opp i 2020. 

Sentralt i planområdet er det avsatt et ca. 18 daa stort areal til bydelssentrum. Dette sentrumet skal kunne ivareta bydelens behov samt kommunale arealbehov, f.eks. til omsorgsboliger. Som umiddelbar nabo til dette bydelssentrumet finnes gårdstunet Brennåsveien 77 som er verneverdig. Det er vektlagt at utbygging av bydelssentrumet skal ta hensyn til områdets
lokalhistoriske kvaliteter.

Opprettet: 02.01.2014 14:04