Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Saksbehandling

Kvitnes, Bjørn Endret:09.01.2018 12:56

Ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg kommer feietjenesten av og til over forhold som kan gi økt fare for brann eller annen risiko i forbindelse med fyringsanlegg eller adkomst for feiing. Det vil da bli registrert avvik og igangsatt en oppfølging av forholdet.

Det følgende viser rutiner og prinsipper for feietjenestens saksbehandling:

Henvendelser i sak

E-post​:Oppgitt i rapporter og andre brev. Alternativt benyttes:
bjorn.kvitnes@rana.kommune.no
Tlf:​75 14 58 05
Postmottak:​postmottak@rana.kommune.noSentralbord​75 14 50 00​​
​Post:Postboks 173, 8601 Rana kommune
Spørsmål i sak rettes til feierinspektøren eller til feieren som har er saksbehandler.​ ​ ​ ​
Tilbakemeldinger og formelle meldinger i sak må være skriftlige. Gjerne som e-post.

 

Eier av fyringsanlegg har ansvar for at dette er i orden og ikke gir økt fare for brann eller annen risiko.

Registrering og tilbakemelding på stedet

Dersom feil eller mangler blir utbedret på stedet eller åpenbart vil bli utbedret snarest, vil det ikke bli satt i gang skriftlig saksbehandling. Forholdet vil eventuelt bli registrert i journal.
 

Skriftlig rapport og tilbakemelding

Ved registrering av avvik som ikke blir utbedret på stedet, vil skriftlig rapport bli tilsendt.
  • Rapporten inneholder en kort beskrivelse av de formelle forholdene rundt feiing / tilsyn, definisjoner og en beskrivelse av de avvik som er registrert.
Rapporten inneholder også krav om skriftlig tilbakemelding med tiltaksplan innen en fastsatt frist.
  • Dersom frist for tilbakemelding blir for kort kan denne vanligvis endres etter muntlig avtale med feietjenesten.
  • Frist for tilbakemelding er IKKE er frist for utbedring av avviket. Frist for utbedring setter man i utgangspunktet selv. Dog må denne fristen godkjennes av feietjenesten.
Tilbakemelding med tiltaksplan er, i tillegg til å vise når hvordan feil eller mangler vil bli utbedret, en bekreftelse på at rapporten er mottatt og vil bli tatt til etterretning. Feietjenesten vurderer de tiltak som planlegges og vil bekrefte med skriftlig tilbakemelding om planlagt tiltak er tilfredsstillende. Eventuelt blir det bedt om endringer eller tillegg i tiltaksplanen.

I de fleste tilfeller vil en tilfredsstillende tilbakemelding med tiltaksplan stanse feietjenestens oppfølging av saken. Det kreves allikevel at det blir gitt melding når tiltak er utført.


Purring ved uteblitt tilbakemelding

Dersom tiltaksplan uteblir vil feietjenesten purre på denne. Samtidig vil det bli gitt varsel om pålegg.

Vedtak om pålegg

Dersom det ikke blir levert tiltaksplan innen fastsatt frist, vil det bli gort vedtak om pålegg.
  • Pålegg er et formelt enkeltvedtak.
  • Pålegg gis rutinemessig med en måneds frist. Frist i pålegg kan vanligvis endres dersom det blir levert en tilfredsstillende tiltaksplan.
  • I pålegget varsles samtidig sanksjoner dersom pålegget ikke tas til følge.
I mer alvorlige saker kan det bli utstedt pålegg uten forutgående varsel.

Fyringsforbud ved uteblitt gjennomføring

Dersom pålegg om utbedring av avvik på fyringsanlegg ikke blir tatt til følge, kan feierinspektøren på vegne av brannsjefen vedta fyringsforbud. Varsel om mulig fyringsforbud vil ligge som en del av pålegg.

Umiddelbar bruksnekt / fyringsforbud

Dersom feieren kommer over forhold som vurderes som særlig brannfarlig vil det bli gitt fyringsforbud. Muntlig varsel om fyringsforbud vil bli fulgt opp av skriftlig vedtak om fyringsforbud. I slike tilfeller er tidspunkt for muntlig varsel å betrakte som tidspunkt for ikrafttredelse av vedtaket.

Tvangsmulkt

I enkelte tilfeller, for eksempel der andre enn eier er bruker av fyringsanlegg, kan det bli vedtatt tvangsmulkt i stedet for fyringsforbud. I forkant av ett slikt vedtak vil det bli sendt ut særskilt varsel.


Hjemling

Hjemmel for feiing og tilsyn ligger i Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging § 17.

Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i Brann- og eksplosjonsvernloven § 6, og i forskrift om brannforebygging § 6.

Sikkerhetsnivået i fyringsanlegg vurderes i samsvar med kravene i Forskrift om brannforebygging. De konkrete bygningstekniske kravene finnes i Plan- og bygningslovens regelverk, standarder og i Byggedetaljbladene, samt i dokumentasjonen til ulike produkter.

Selve saksbehandlingen følger bestemmelsene i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven. Brann- og eksplosjonsvernlovens kapittel 7, inneholder konkrete bestemmelser som om tilsynsmyndighetens saksbehandling.​

 Relevante sider

Opprettet: 16.05.2013 15:17