Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Oppstillingsregler for skorsteiner

Kvitnes, Bjørn Endret:29.12.2017 12:49

Bestemmelser for oppstilling av nye skorsteiner finnes i monteringsveiledningen. Noen generelle bestemmelser gjelder også for nye skorsteiner. Vi vil her se på de generelle bestemmelsene for skorstein. Vi ser også litt på regler som gjelder spesielt for eldre skorsteiner av tegl og betong.

Fundamentering og mulighet for bevegelse
Alle murte eller støpte skorsteiner skal oppføres på bærende og ubrennbart underlag. Skorsteinen må ikke brukes som bæring for andre bygningsdeler.

Skorstein og tilstøtende bygningsdeler må ha nok klaring til at de kan bevege seg fritt i forhold til hverandre. Dette av hensyn til temperaturbevegelser, setninger i bygg eller bevegelse i bygg pga vind osv.

De fleste stålpiper kan monteres direkte på ildstedet.

Inspeksjonsmulighet
Ytersiden på skorstein må være tilgjengelig for ettersyn slik at eventuelle skader kan oppdages. For de fleste moderne elementskorsteiner er det nok at to sider er tilgjengelige, mens skorstein av tegl eller betong må ha fire frie sider. Skorstein kan forblendes med stein og lignende eller kles med tapet med ubetydelig strekkstyrke.

Intensjonen med kravet, er at eventuelle skader skal kunne oppdages.

I elementskorsteinens "barndom" var det en del uklarheter og missforståelser omkring oppstillingsvilkårene. Skorsteinen var tillatt oppstilt mot vegg av brennbart materiale på to sider. Dette ble ofte tolket slik at skorsteinen kunne kles helt inn. Imidlertid må også elementskorsteiner kunne inspiseres. Det er bestemt at det er tilstrekkelig om slike elementskorsteiner er synelige på to sider.

Oppstilling mot brennbart materiale
En moderne elementskorstein som er utført etter monteringsveiledningen, vil ikke gi farlig varmepåvirkning og kan monteres direkte mot brennbart materiale.

Teglskorsteiner og betongskorsteiner, også skorsteiner med helsteins tykkelse (230mm), kan gi farlig varmepåvirkning mot brennbart materiale. I tillegg kommer at slike skorsteiner har bare ett skikt og eventuelle sprekkdannelser vil være gjennomgående.

Oppstilling av teglskorsteiner med helsteins tykkelse (230mm) har vært diskutert. Det har vært delte meninger om det var trygt å plassere skorsteinen inntill brennbar vegg eller å tildekke denne med kledning. Tildekking på inntill en side på helsteins skorstein ble en periode akseptert. Oppstillingen ble prøvd ved Norges Branntekniske Laboratorium i 1988. Rapporten etter denne prøvingen (STF25 A88059) viste at slik oppstilling av teglskorsteiner kan være brannfarlig.

Dimensjonering
Skorsteinen må ha stort nok innvendig tversnitt til å kunne ta unna røyken fra de ildsteder den skal betjene. En enkel tommelfinger regel sier at en moderne elementskorstein med innvendig tverrsnitt på 200mm kan betjene inntil 5 lukkede ildsteder.

Dersom det skal være tilkoblet bare ett ildsted på skorsteinen kan man gå ut fra tverrsnittet på røykrøret fra ovnen. Dette er kanskje mest aktuelt ved rehabilitering av eldre skorsteiner, der det monteres et rør innvendig i denne. Røret bør ha minst samme tverrsnitt som røykrøret fra ovnen.

Skorsteinen bør imidlertid ikke ha for stort tverrsnitt. Vedfyrte ovner er relativt fleksible i forhold til store tversnitt, men trekken kommer raskere i gang og man vil oppleve mer stabil trekk i en skorstein med en riktig dimensjonert skorstein.

For stort tverrsnitt kan føre til problemer med trekk og kondens der det er installert olje-, gass- og pelletsfyrte ildsteder.

Høyde over tak og avstand til nabobygning
Både av hensyn til trekk og fare for antennelse finnes det krav om minste skorsteinhøyde og minste horisontal avstand fra skoresteins toppen mot tak og nabobygg. Skorstein bør føres minst 80 cm over takets høyeste punkt. Alternativt må horisontal avstand til takflaten eller tenkt fortsettelse av takflaten være minst 3 meter. Minimum høyde over takflaten bør uanset være 80 cm. Avstand fra skorstein til nabo bygning skal minst være 3 m.

 

Høyde%20over%20tak 

Adkomst for feiing
Dersom skorsteinen er høg (over 120 cm) og feiing foregår fra tak, må det være montert feieplatform, stigetrinn eller feieluke.

Armering av skorstein 
Elementsskorsteiner bør armeres i toppen. Vi registrerer av og til brudd (defekte fuger) på elementsskorsteiner. Ofte kunne dette vært unngått dersom skorstein hadde vært armert. Monteringsveiledningen til elementskorsteiner anbefaler ofte armering av skorstein i værharde strøk. Med det klima vi har i Rana, Nesna og på Træna bør alle nye skorsteiner armeres.

Tetthet
Skorstein skal være så tett at røykgasser eller gnister ikke kan trenge inn i boligen. Skade i fuger, manglende puss på teglskorstein og sprekk er eksempler på utettheter som må utbedres. For nye skorsteiner er kravet til tetthet klart definert og skorsteinen bør kontrolleres ved en særskilt tetthetsprøving.

I tillegg til faren for at røyk trenger inn i boligen, vil en utett skorstein føre til dårlig trekk og økt sotdannelse.

Sotluke og feieluke
Skorstein må ha sotluke. Sotluke og eventuell feieluke skal ha en avstand til brennbart materiale på minst 30 cm. Mange nye skorsteiner har løsninger som tillater kortere avstand fra sotluke til brennbart materiale.

Dersom feiing skjer fra loft må det være feieluke på skorstein. Foran feieluke skal gulv være tildekket av en ubrennbar plate i en utstrekning på minst 30 cm fra skorsteinen. Sotluke og feieluke skal være dobbel, slutte tett mot karm og være utstyrt med en solid lås.

Beslag og toppavdekking
Skorstein er utsatt for vær og vind og bør beskyttes over tak. Skorstein må ha puss og kan med fordel også isoleres og beslås over tak. Beslag må enkelt kunne fjernes for inspeksjon av skorstein og må ikke hindre nødvendig ventilasjon av skorstein.

  • Bruk original toppavdekking til elementskorsteiner.

Riktig toppavdekking av skorstein er viktig, både for å sikre at skorsteinen fungerer som forutsatt og av hensyn til brannsikkerheten. Toppavdekkingen må ikke hindre fri bevegelse mellom de forskjellige delene i skorstein. Vi kjenner til flere tilfeller av at feil utført toppavdekking har ført til branntilløp og brann i Rana og har derfor stort fokus på dette. Toppavdekkingen må ikke kunne bidra til å lede røyk og glør over skorsteinstoppen og ned mellom skorstein og beslag.

For elementskorsteiner vil kravet til toppavdekking framgå av monteringsveiledningen. Det skal benyttes original toppavdekking eller tilsvarende.

Noen ganger kan nedbør eller vindnedslag i skorstein være ett problem. Her kan man montere en pipehatt. En pipehatt hindrer vindnedslag men kan også redusere trekken i skorsteinen. Pipehatt må ikke være til hinder for feiing og kontroll. Åpninger bør være plassert på tvers av fremherskende vindretning.

Kulefanger
I stålskorstein som er montert på toppen av ildstedet må ha montert kulefanger.

Spesielt om Teglskorsteiner
Skorstein av tegl skal være synbare på alle fire sider. Forutsatt at skorstein er utført med helsteins vange 230mm kan den føres inntill brennbart materiale i gjennoføringer i bjelkelag og mot endeflate på vegg når veggens endeflater monteres mot hjørnet av skorstein. Kun to vegger kan monteres på denne måten og de kan ikke plasseres mot samme hjørne. De aller fleste skorsteiner av tegl er utført med halvsteins vange (110mm) og må dermed krages ut til helsteins vange (230mm) i etasjegjennomføringer og mot vegg.

Eksempel på utførelse av teglskorstein:
Teglskorstein%201
Gulvbord, himlingspanel og listverk kan føres intil skorstein med halvsteins vange. Direkte mot brennbart materiale skal skorsteinen ha en avstand på minst 100mm. Teglskorstein skal ha puss eller være murt med fylte fuger.

Betongskorsteiner
Skorsteiner av betong har stort sett samme oppstillingsvilkår og krav til avstander til brennbart materiale de som skorsteiner av tegl. I tillegg kommer krav om at de skal fores innvendig ildfast stein eller massiv teglstein med minst 10 cm tykkelse. Betongskorstein skal ha minst 10 cm vangetykkelse og være armert.

Opprettet: 16.05.2013 17:26