Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

SLT

Jørgensen, Kari Endret:25.11.2017 14:07

Hva betyr SLT?
SLT er en forkortelse for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak.
Tverrfaglig samarbeid er ingen original ide når det gjelder forebygging. Trenden har vært at mange grupper spesialiserer seg på området og skaper seg holdninger om at "vi gjør det fortere alene". SLT skal gjennom godt planlagte møter, fast møteledelse og beslutningstaking forenkle arbeidet. Dette skal bidra til rask og effektiv oppfølging av tiltak.

Målgruppen for prosjektet er barn og ungdom 0 – 18 år.
§ De som foretar lovbrudd eller vanker i miljøer hvor det er fare for å utvikle rus og eller kriminalitet
§ De som er utsatt for omsorgssvikt

Hensikten med å samarbeide og koordinere de lokale ressursene er flersidig:
§ På kort sikt etablere en beredskap og en organisasjon som kan tre sammen på kort varsel når det oppstår en akutt situasjon.
§ På lengre sikt å forebygge/bekjempe at ungdom generelt gis mulighet til å utvikle negative holdninger, verdier og adferd i forhold til hva som anses å være normalt for alderen.

I 2001 inngikk Rana kommunestyre et forpliktende kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom Rana kommune og Mo i Rana politistasjon.
Hensikten var å forsterke samarbeidet mellom politiet og interne etater som jobber med barn og unge i Rana kommune.

Fra mars 2003 har Roar Åsland vært ansatt som SLT- koordinator i kommunen og jobber i "gråsonen" mellom politi, psykiatri, skole og barnevern for å forhindre at barn og ungdom får en uheldig utvikling og får den hjelp de trenger for å få "et godt liv".

Roar Åsland er oppvokst på Ytteren og har sin bakgrunn fra politiet. Han har siden 1995 jobbet med forebyggende arbeid retta mot barn og unge, ved Majorstua og Mo i Rana politistasjon. 

Status for SLT i Rana

Ronny Arras overtok arbeidet i august 2015.        Ronny Arras_portrett kopi.jpg                                                                                          
Fokus på SLT- arbeidet, er å raskt kartlegge utviklingen i ungdomsmiljøet i Rana. På mandagsmøtene gjennomgår gruppe utviklinga siste uke.  Denne informasjonen kommer fra politiets operasjonslogg, opplysninger fra "ryktebørsen" eller fra henvendelser fra ungdommen selv eller foreldre.

Som et resultat av dette gode samarbeidet, har Mo i Rana politistasjon ligget lavt sammenlignet med resten av landet, når det gjelder antall førstegangskriminelle mellom 15 – 18 år.

Reduksjonen siden oppstart har vært redusert i gjennomsnitt med 50 %.

 

Målindikatorer
§ Registrerbar nedgang i registrering av førstegangskriminelle. 
§ Reduksjon av registrerte atferdsproblemer, kriminalitet og mobbing.

Strategier for SLT-arbeidet
1. Veilede ungdommen og deres foreldre.
2. Bedre samordning og samarbeid rundt allerede igangsatte tiltak.
3. Styrke det holdningsskapende arbeidet i skolen og på fritidsarenaene gjennom foredragvirksomhet og samarbeid med skolene (barne- og ungdomsskoler og de videregående skolene) og frivillige organisasjoner.
4. Gi ungdommer som har kommet på "skråplanet" et alternativt tilbud gjennom tiltaket "Min sjanse" eller deltakelse oppfølgningsteam gjennom konfliktrådet i Vefsn. Her får ungdommene et tilbud som er et alternativ til tradisjonell straff som bøter eller fengsel, gjennom en kontrakt mellom ungdommen hjelpeapparatet og politiet.

Samarbeidsfora
Etablering av politiråd bestående av ordfører, rådmann, kultursjef, skolesjef og politistasjonssjef hvor man diskuterer utviklingen og eventuelt nye satsningsområdet i det forebyggende arbeidet. Disse møtes 2 ganger i året. Politirådet er også styringsgruppe for SLT-samarbeidet.
SLT modellens organisering

 1. Politirådet (styringsgruppe)
 2. Operativ ledelse (mandagsgruppa)
 3. Tiltaksansvarlige (SLT – teamet)
1. Politirådet2. operativ ledelse​3. Tiltaksansvarlige​
 • Ordfører
 • Rådmann
 • Skolesjef
 • Kultursjef 
 • Politistasjonssjef 
 • SLT koordinator
 • Barnevern
 • Leder utekontakten
 • Forebyggende politiet
 • Etterforsker politiet
 • Jurist politiet
 • SLT - koordinator
 • Leder barnevernet
 • Leder PPT
 • Leder helsesøstrene
 • Leder familiesenteret
 • Forebyggende politiet
 • Konfliktrådet
 • SLT-koordinator
   

                        

Aktuelle arbeidsoppgaver på styringsnivået:
- Sikre samordning på tvers av sektorgrenser.
- Sikre nødvendig ressurstilgang.
- Sikre at rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blir prioritert.
- Analysere den lokale rus- og kriminaliteten gjennom å samle kunnskap og viten om barn og unges oppvekstvilkår, kriminelle aktivitet, russituasjonen og annen problematferd .
- Drøfte mulige lokale årsaker til denne aktiviteten
- På grunnlag av denne viten skissere de lokale mulighetene for å arbeide kriminalitets- og rusforebyggende. 
 

Status for SLT i Rana

Siden i mars 2003 har Roar Åsland vært ansatt som SLT- koordinator i Rana kommune.  Ronny Arras overtok i august 2015.

Fokus på SLT- arbeidet, er å raskt kartlegge utviklingen i ungdomsmiljøet i Rana. På mandagsmøtene gjennomgår gruppe utviklinga siste uke.  Denne informasjonen kommer fra politiets operasjonslogg, opplysninger fra "ryktebørsen" eller fra henvendelser fra ungdommen selv eller foreldre.

Som et resultat av dette gode samarbeidet, har Mo i Rana politistasjon ligget lavt sammenlignet med resten av landet, når det gjelder antall førstegangskriminelle mellom 15 – 18 år.

 

 SLT kontakt

​Ronny Arras
ronny.arras@rana.kommune.no
tlf. 751 45 189
Rådhuset 1. etg

Opprettet: 12.06.2013 14:02