Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skolebytte

  Endret:18.01.2021 13:09

Opplæringsloven §8-1:

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til..
Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.

 

Kommunestyret i Rana har vedtatt regler om skolebytte jfr. forskrift om kretsgrenser § 4:

Elever i grunnskolene i Rana kan etter særskilt søknad få innvilget rett til skolegang ved annen skole enn den skolen der de etter kommunens kretsinndeling tilhører.

Innvilgelse av slik søknad forutsetter positivt råd om dette fra mottakerskolen . Skolen kan stille krav til eleven før det gis råd om opptak, og det kan inngås kontrakt mellom eleven og skolen om hvordan disse kravene er tenkt innfridd.

Søknad fra foresatte om skolegang for elever ved annen skole enn den eleven etter kretsinndelinga tilhører, stiles til skolesjefen og sendes ønsket skole for uttalelse. Skolesjefen fatter vedtak i saken etter at skolen har uttalt seg og etter at det har vært møte mellom skolen, eleven og foreldrene.

Elever som får innvilget skolegang ved skole utenfor egen skolekrets, har ikke rett til gratis skoleskyss. Hvis eleven har skoleskyss (eller har rett til skoleskyss) til skolen i egen krets, kan foreldrene få utbetalt et skysstilskudd som er lik kommunens nettobesparelse ved at denne ikke benyttes.

Skoleskyss i forbindelse med vedtak om skolebytte:

Når søknad om skolebytte er begrunnet i pedagogiske eller sosiale forhold som kan relateres til skolen, kan skoleskyss innvilges. Eksempler på dette kan være at skolen det søkes til har særlig kompetanse eller tilbud for å ivareta en elevs opplæring, eller at gode sosiale forhold for eleven ikke lar seg ivareta av skolen eleven søkes bort fra.

Dersom bytte av skole er et tiltak for å hindre mobbing eller sikre bedre tilpasset opplæring, er det snakk om å sikre retten til opplæring (Oppl.loven § 9a-1). Det vil da etter en nærmere vurdering ikke settes som forutsetning at skyss dekkes av foresatte.

Dersom eleven ønsker en annen skole for å opprettholde kontakten med venner eller for å lette praktiske forhold for de foresatte, vil skolebytte ikke være et tiltak for å oppfylle retten til opplæring.

I situasjoner hvor eleven flytter i løpet av skoleåret og hvor fortsatt skolested innvilges kan det stilles som krav at skyssen dekkes av de foresatte. Jfr. rundskriv Udir-3-2009, "Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss".

 

 Søknad om skolebytte sendes til skolesjefen i Rana kommune, Postboks 173, 8601 Mo i Rana.

 Skjema

Opprettet: 26.11.2013 13:13