Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prosjekt skolebruksplan

Botten, Rune Endret:01.03.2016 07:09

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Våren 2014 vedtok kommunestyret at det skulle gjennomføres et utredningsarbeid med den hensikt å få en helhetlig plan for framtidig skolestruktur i Rana. En ekstern konsulent er nå i g​ang ​med arbeidet, og det skal legges frem rapport for kommunestyret i juni 2015.

​​​​Agenda Kaupang v/ Finn Arthur Forstrøm er engasjert av Rana kommune til å:

  • sette opp ulike alternativer til framtidig skolestruktur som gir best mulig utnyttelse av de samlede ressursene som avsettes til grunnskoleopplæring.
  • stille alternativene opp mot hverandre, foreslå og begrunne hvilket av alternativene som best ivaretar intensjonene i kommunestyrets tre vedtak hensyntatt kommunens økonomiske utfordringer.

Arbeidet gjøres i nært samarbeid med oppnevnt prosjektgruppe. En prosjektgruppe bestående av 3 skoleledere, byggdriftsjef, controller, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Rana, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Rana, to representanter fra FAU, to representanter fra elevrådet. Det er opprettet to referansegrupper (Skolenes rådsorganer og rektorkollegiet).

I dette utredningsarbeidet er det innhentet innspill fra skolene i Rana, elever og foresatte til:

  • hvilke alternativer til framtidig skolestruktur som bør vurderes
  • hvilke kvalitative kriterier som bør brukes når aktuelle alternativer stilles opp mot hverandre. Utkast til kriterier ble presentert av Forstrøm i  referansegruppemøte 3 mars og framgår av foil 9 og 10 i presentasjonen som finnes nederst på siden.

Innspill er oversendt til konsulenten. Forslagene vil bli bragt inn i den videre prosessen.

Dette er innspill inn i en utredningsprosess. En prosess som avsluttes med at kommunestyret i sitt junimøte skal ta stilling til om rapporten utarbeidet i utredningsfasen skal sendes ut på høring. Dersom kommunestyret gjør dette vedtaket vil høsten bli en beslutningsfase vedr framtidig skolestruktur i Rana. I den beslutningsfasen vil alle FAU, sammen med øvrige interessenter bli invit​ert til å si sin mening, i form av en høringsuttalelse, om hvordan skolestrukturen bør være i Rana kommune i fremtiden.

Den ferdige rapporten kan leses her: icpdfVurdering av ny skolestruktur

Fremdriftsplan

Tidsrom ( 2015 )Aktivitet
Uke ​8​Oppstart
​Uke 8 - 14​Vurdering av dagens skolestruktur kapasitetsmessig. Utvelgese av alternativer.
Uke ​10​Oppstartsmøte i prosjektgruppen og referansegruppene.
​Uke 15

Møte i prosjektgruppen og referansegruppene.
Tema: Vurdering av dagens struktur. Utvelgelse av alternativer. Kriterier for vurdering av alternativene.

Uke ​13 - 17​Konsekvensberegning / vurdering av alternativene.
​Uke 16 - 18​Utarbeidelse av sluttrapport.
​Uke 19​Møte i prosjektgruppen og referansegruppene. Tema: diskusjon av utkast til rapport.
​Uke 20​Ferdig rapport 12.mai
​Uke 21 - 25​Presentasjon av rapport for utvalget for oppvekst og kultur og for kommunestyret.
​Høsten ​Dersom vedtatt av kommunestyret: Informasjonsmøte og høringsprosess

Justering av fremdriftsplan 

  • Saksframlegg i utvalg oppvekst og kultur 20. januar 2016
  • Saksframlegg i kommunestyret 9. februar 2016
  • Informasjonsmøte for høringspartene 10. mars 2016 kl 18:00 i Kommunestyresalen
  • Høringsfrist: 29. april 2016
  • Saksframlegg i utvalg for oppvekst og kultur 18. mai 2016 
  • Saksframlegg i kommunestyret 13. / 14. juni 2016


 Web-TV

​Se presentasjon av rapporten i kommunestyret 9. februar 2016. Foilene til denne presentasjonen finnes under 'Dokumenter' på denne siden.
Web-TV.PNG

 Høring

​ Etter vedtak i kommunestyret 9. februar 2016 ​sak 12/16  er rapporten nå lagt ut på høring​.
Opprettet: 23.03.2015 18:51