Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skolehelsetjenesten

Nordlund, Guro Endret:06.11.2018 08:12

 

Skolehelsetjenesten.jpg 


 

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og en videreføring av tilbudet og oppfølgingen ved helsestasjonen, og gir et gratis helsetilbud til alle skoleelever og deres familier. Skolehelsetjenesten overtar ansvaret og oppfølging fra januar det året barnet skal begynne på skolen.

Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, samt forebygge sykdom og skade. Dette gjøres i stor grad i tett samarbeid med barnet selv, foresatte og skole. 

For å gi best mulig tilbud og oppfølging, har skolehelsetjenesten også et tverrfaglig samarbeid med andre faginstanser når det er behov for det.

Skolehelsetjenesten tilbyr tjenester i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og anbefalinger og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle barn i Norge har rett til nødvendig helsehjelp, noe foresatte er pliktig å legge til rette for og sørge for at barnet får. 

 

Kontaktinformasjon

Helsesøster har fast kontortid ved skolene i kommunen. Se under for informasjon om helsesøster ved de ulike grunnskolene i Rana kommune: 

icpdfTilstedeværelse ved skolene.pdf

 

Hvem kan ta kontakt?
Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor eleven selv, foreldre/andre omsorgspersoner, skolepersonale og andre som jobber med eller er i kontakt med elevene, kan ta kontakt. Det kan være om ting som er av fysisk/psykisk/sosial karakter som har med eks. skole, hjem og fritid å gjøre.

 

Det er også mulig å ringe helsesøster på oppgitt telefonnummer på andre dager enn den faste kontortiden ved den enkelte skole. Ved sykdom skal fastlege kontaktes. 

 

Om du ikke når helsesøster på oppgitt nummer, kan du ta kontakt med skolen som kan videreformidle beskjed.

 

Hvis helsesøster ved skolen er fraværende på ubestemt tid, ta kontakt med helsestasjonen for å få hjelp. Se kontaktinformasjon til høyre.


 

Skolehelsetjenesten tilbyr følgende tjenester:

Fast kontortid og «åpen dør» ute på skolene. Ta bare kontakt eller kom innom!
 
Vaksinering (jfr. det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, for mer info: fhi.no)
 
Helseundersøkelser (vekstmåling, hørsel, syn)
 
Veiledning/samtaler med elever, foresatte og skolepersonale etter behov og ønske. (Det kan eks. være om kropp, helse, ting som er av fysisk/psykisk/sosial
karakter som har med skole, hjem og fritid å gjøre)
 
Helseopplysning og samtaler individuelt, i grupper og på trinn og evt. ved behov/forespørsel hvis kapasitet.
 
Deltagelse i møter: Tverrfaglig team ved skolen (T-team, fast deltaker), ansvarsgruppemøter, foreldremøter, samarbeidsmøter skole/hjem og andre ved behov/forespørsel om kapasitet.
 
I samarbeid med skolens personale, har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig for elever med funksjonshemminger.
 


 

Informasjon om skolehelsetjenesten i:

Barneskolen 1. - 7.trinn

Ungdomsskolen 8. - 10.trinn

Videregående skole

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)


Se link under for informasjon om hvilke kontakter som utføres på de ulike trinn i skolehelsetjenesten: 

icpdfKontakter i skolehelsetjenesten 1 - 7.trinn.pdf

icpdfKontakter i skolehelsetjenesten 8. - 10.trinn.pdf

 


Barnet i familien

Barn vil ofte påvirkes av hvordan en har det i familien. Noen ganger kan familier komme i en vanskelig livssituasjon (f.eks. samlivsbrudd, fysisk og psykisk sykdom, rus, tap av nære).

Skolehelsetjenesten oppfordrer foreldrene til å informere om slike situasjoner til skolen og/eller helsesøster, slik at barnet kan møtes på en god måte i en vanskelig livssituasjon.

I noen situasjoner eller faser av livet kan alle trenge råd, veiledning og hjelp og skolehelsetjenesten tar gjerne imot henvendelser.

 

Tverrfaglig samarbeid

 ​ Samarbeid.jpg

Foresatte og skolen er helsesøsters nærmeste og viktigste samarbeidspartnere. I enkelte saker og situasjoner som oppstår, kan det være hensiktsmessig og nødvendig å kontakte andre faggrupper/instanser for videre oppfølging og hjelp.

Andre samarbeidspartnere kan være barnehage, fastlege, psykolog, logoped, fysioterapeut, ergoterapeut, Familietjenesten, PPT, Barnevernstjenesten, , 2.linjetjenesten, eks BUP, Hørselssentralen og evt. andre aktuelle instanser etter behov.

Helsesøster kan formidle kontakt med disse tjenestene om ønskelig eller behov. Henvisning til BUP skjer via fastlege.

 

Flytting

Rutinen at barnets helsejournal «følger barnet» og oversendes til skolehelsetjenesten ved ny skole så snart det er mottatt en flyttemelding/beskjed om at barnet har flyttet. Dette sikrer kontinuitet i skolehelsetjenestens tilbud og videre oppfølging av barnet etter flytting.

Gi oss beskjed dersom dere flytter.  Ved spørsmål i vedrørende oversendelse av barnets helsejournal, tas dette opp med skolehelsetjenesten før dere flytter. Har dere nettopp flyttet hit til Rana?Ta kontakt med din tidligere helestasjon for å få oversendt barnets journal til skolehelsetjenesten ved den nye skolen barnet har begynt/begynner på.
 

Barnets helsejournal

lovverk.jpg 

Det opprettes en helsejournal når helsestasjonen mottar fødselsmelding fra sykehuset. Journalen skal bidra til at barnet får forsvarlig oppfølging.

Når barnet begynner på skolen sendes journalen over til skolehelsetjenesten og arkiveres ved skolen barnet går på til barnet går ut grunnskolen.

Journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal, og målet er etter hvert å bli fullelektronisk. Den inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus og nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, samt kopier av brev og epikriser (jf. Forskrift om pasientjournal).


Innsynsrett i helsejournalen
I henhold til helselovgivningen (Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.) link,  har foreldre/foresatte som hovedregel rett til innsyn i opplysninger som omhandler barnet. Det kan likevel være særlige grunner til at enkelte opplysninger bør holdes tilbake.

Barn over 12 år har, i henhold til helselovgivningen, innsynsrett i helsejournalen.

Når barnet er mellom 12 og 16 år trenger ikke opplysninger gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret, om barnet ikke ønsker dette, når dette kan og bør respekteres.

Dette gjelder ikke hvis det dreier seg om informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret når barnet er under 18 år.

 

Helsesøster har taushetsplikt.

Opplysninger om barnet gis ikke til andre uten at foresatte er informert og/eller samtykker, med unntak av når vi etter lovverk er pliktig til å oppgi nødvendige opplysninger.

 

 

 Tjenestebeskrivelse

Opprettet: 14.05.2013 10:00