Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Barn med særlige behov

  Endret:28.12.2018 18:07

​​Barn med særlige behov kan trenge ekstra oppfølging og/eller tilrettelegging. Barn har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Kommunen skal også sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Det gjøres en individuell vurdering av barnets behov.

 

Spesialpedagogisk hjelp 

Det er foresatte som skal søke om spesialpedagogisk hjelp. Foresatte kan få hjelp av barnehagen til å søke.

Foresatte må først sende en henvisning til PPT der man ber om sakkyndig vurdering. Dette gjøres normalt med bistand fra barnehagen. Dersom PPT kommer frem til at barnet har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har barnet rett til dette. Før spesialpedagogisk hjelp kan gis må foreldrene samtykke til at kommunen fatter enkeltvedtak etter barnehageloven § 19e, på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen.

I Rana kommune er det utarbeidet en håndbok for spesialpedagogisk hjelp som angir de kommunale rammene for saksgangen og hjelpen som skal gis. Den skal brukes som et oppslagsverk for ansatte og ledere i barnehagene, PPT Rana og barnehageadministrasjonen i Rana kommune. Dette skal sikre gode og like tjenester innenfor området spesialpedagogisk hjelp før skole. Håndboken er sist revidert i desember 2016.

Tilrettelegging

Foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne kan søke kommunen om tilrettelegging av tiltak som er nødvendig for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg barnehagetilbudet. Hjelpen skal «sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud», jf. lov om barnehager § 19 g. Eksempel på tilrettelegging kan være støtte til bygningsmessige endringer, støtte til ekstra bemanning eller andre tiltak. Ta kontakt med kommunen ved spørsmål om hvordan en må gå fram for å søke.

Vi presiserer at foreldre/foresatte eller barnehager ikke plikter å søke for at tilretteleggingsplikten til kommunen skal aktualiseres, men kommunen må få melding fra foreldre/foresatte eller barnehage om at det kan være behov for tilrettelegging, for at undersøkelser og saksbehandling skal kunne iverksettes tidligst mulig.

Kommunen finansierer ikke tilrettelegging som den enkelte barnehage er pålagt som følge av krav i barnehageloven eller annet regelverk. Kommunens plikt til rettelegging er begrenset til tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I slike tilfeller kan barnet eventuelt tilbys plass i en annen barnehage.

 

 


 

Opprettet: 19.08.2015 13:06