Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Klage og begrunnelse

Indrebø, Kirsti Endret:03.05.2018 14:43

​​​​​Orientering om rett til begrunnelse og klagerett ved hovedopptaket

I brev om opptak i barnehage vil det alltid opplyses om rett til begrunnelse, klageadgang og klagefrist. Etter de nærmere angitte vilkår kan søker be om begrunnelse før man velger å klage på avgjørelsen om opptak.

Dersom kommuneadministrasjonen ikke tar en klage til behandling eller ikke gir klageren medhold vil saken bli oversendt til formannskapet for endelig behandling.


​Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage sier følgende om retten til begrunnelse:
 

§ 4. Rett til begrunnelse
       Søkere som verken får første eller andre ønske oppfylt, kan kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.

       Ved supplerende opptak kan søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet kreve slik begrunnelse dersom de ikke tilbys plass.

 

Forskriften sier følgende om klagerett:
 

§ 6. Klagerett 
       Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.​

       Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. 

§ 7. Klagen 
       Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehageeieren.

       Finner kommunen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass.

       Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen.

§ 9. Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen. Krav om begrunnelse etter § 4 avbryter fristen. Ny frist løper fra det tidspunkt søkeren har mottatt begrunnelsen. Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling dersom det er rimelig at den blir behandlet.

 

Opprettet: 28.05.2013 10:31