Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Vedtekter

Indrebø, Kirsti Endret:02.05.2018 10:27

​​​VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RANA

1. Eierforhold

Barnehagene eies og drives av Rana Kommune.

2. Forvaltning

Barnehagene blir drevet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte barnehage.

Kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehager i kommunen. Kommunen er godkjenningsmyndighet. Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheten etter gjeldende lov om barnehager.

3. Formål

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeide med barnas hjem.

4. Opptakskriterier

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet jfr. Lov om arnehage §13.

 • Høyt prioriterte barnevernsaker jfr. Lov om barneverntjeneste § 4.12.

 • Barnevernsaker jfr. Lov om barneverntjeneste § 4.4.

 • Øremerkede barnehagesøkere innvilget av personalsjefen eller barnehagesjefen til kommunal barnehageplass.

 • Barn med sen utvikling – motorisk, språklig, atferdsproblemer, psykososiale problemer etc.

 • Sterke psykiske /fysiske sykdommer/lidelser/belastning hos barnet eller i barnets nærmeste familie av en slik art at det er en belastning for barnets utvikling, og med en viss varighet – 2 år.

 • Avlastning. Foresatte med behov for ekstra hjelp og støtte, som for eksempel funksjonshemmede søsken, vanskelig livssituasjon eller andre med sakkyndig tilrådning.

 • "Lettere" barnevernsaker.

 • Fremmedspråklig morsmål. ​​​​​​

Under ellers like vilkår prioriteres barn som bor i barnehagens nærmiljø/skolekrets. For innflyttere som ikke har fått bostedsadresse i Rana, gis det nærmiljøprioritet til distrikt Mo. De øvrige søknadene settes på venteliste prioritert etter søkerdato.

5. Helseattest

Når et barn får plass i barnehage skal det fra barnets foresatte gis opplysninger om barnets helsetilstand jfr. § 23 i Lov om barnehage.

6. Betaling

Kommunestyret fastsetter regler og satser for foreldrebetalingen.

7. Oppsigelse

Gjensidig oppsigelsesfrist for barnehageplass er 1 måned. Oppsigelsen skal være skriftlig og betraktes som endelig.

8. Åpningstider

 • Barnehagene har minimum åpningstid fra 07.00 - 16.30.
 • Jul-, nyttårsaften har barnehagene stengt.
 • Onsdag før skjærtorsdag er åpningstiden 08:00 - 12:00.
 • Barnehagene har 5 planleggingsdager pr år. Disse dagene er barnehagen stengt.
 • Barna må i løpet av året avvikle fire ferieuker, hvorav tre uker skal være sammenhengende i henhold til skolerutens sommerferie.

9. Barnehagens samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.

 

 

 ​​

 

Opprettet: 27.05.2013 14:45