Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Vedtekter

Indrebø, Kirsti Endret:18.09.2018 15:19

​​​VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RANA KOMMUNE

Følgende vedtekter for kommunale barnehager ble vedtatt av Rana kommunestyre 04.09.2018. 

 

1.    Eierforhold

Barnehagene eies og drives av Rana kommune.

2.    Forvaltning

Barnehagene drives i samsvar med

 • barnehageloven med forskrifter, herunder blant annet forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 • gjeldende retningslinjer gitt av departement og direktorat
 • vedtekter for kommunale barnehager
 • årsplan for den enkelte barnehage
 • budsjettvedtak
 • øvrige kommunale vedtak av betydning for barnehagedrift

Kommunen har som lokal barnehagemyndighet ansvar for å tilpasse utbygging og drift av barnehager etter lokale forhold og behov. Kommunen har som barnehagemyndighet ansvar for godkjenning av barnehager og fører det lokale tilsynet etter gjeldende lov om barnehager.

3.    Om vedtektene

Barnehageeier har plikt til å fastsette barnehagens vedtekter etter barnehageloven § 7 fjerde ledd. Kommunestyret har fastsatt vedtektene for de kommunale barnehagene. Endringer i vedtektene kan vedtas av utvalg for oppvekst og kultur. Barnehagesjefen gis myndighet til å endre vedtektene når dette følger av endringer i lov om barnehager, avtaleverk, kommunens årlige budsjettvedtak eller andre kommunale vedtak.

4.    Formål

Barnehagenes samfunnsmandat og verdigrunnlag er fastsatt i barnehageloven § 1:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

5.    Foreldreråd

Hver barnehage skal ha et foreldreråd som består av foreldrene/de foresatte til alle barna. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet kan selv avgjøre om de ønsker å opprette et arbeidsutvalg (FAU).

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

6.    Samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av to representanter fra foreldre/foresatte, to representanter fra de ansatte i barnehagen og en politisk representant fra eier. Foreldrerådet og de ansatte velger hver to representanter til samarbeidsutvalget og to vararepresentanter.  Representantene til samarbeidsutvalget velges for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv ved å velge en leder og nestleder.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Ved avstemming i samarbeidsutvalget, har hver representant én stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer og utnyttelse av inne- og utearealer. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen som tilsynsmyndighet, hvis barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, kommunale vedtekter for barnehager og barnehagens budsjett.

Styrer er samarbeidsutvalgets sekretær og har møte, tale- og forslagsrett.

7.    Arealutnyttelse

De kommunale barnehagene følger departementets veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over 3 år, og 5,3 kvadratmeter netto for barn under 3 år. Hvor stort barnehagens disponible leke- og oppholdsareal er står i godkjenningsvedtaket for den enkelte barnehage.

Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne.

8.    Samordnet opptak

Alle godkjente barnehager i Rana kommune samarbeider om barnehageopptaket.

Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Søknadsfristen er 1. april.

Overflyttingsopptaket gjelder for barn som har en barnehageplass i Rana kommune, og som søker plass i en annen barnehage. Søknadsfristen for overflyttingsopptaket er 1. mars. Overflyttingsopptaket gjennomføres før hovedopptaket.

Suppleringsopptak gjennomføres ved at det tildeles plasser som blir ledig gjennom året. Dette opptaket gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristene for hovedopptak eller overflyttingsopptak.

Styrer i den enkelte barnehage gjennomfører opptak i barnehagen i henhold til gjeldende opptakskrets og opptakskriterier.

9.    Opptaksperiode

De kommunale barnehagene er åpne for barn fra 10 måneder til skolepliktig alder.

Hvis barnet får innvilget utsatt skolestart beholder det sin plass i barnehagen uten ny søknad. Foreldre/foresatte må varsle barnehagen eller opptaksmyndigheten skriftlig om at søknad om utsatt skolestart er aktuell innen den årlige fristen for hovedopptak til barnehagene.

Startdato skal stå i tilbudsbrevet.

10.         Opptakskrets og opptakskriterier

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er Rana kommune. Barnet må være bosatt i kommunen når barnet starter i barnehagen.

Følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

1.      Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd har rett til første prioritet ved opptak i barnehage, jf. barnehageloven § 13. Før opptak på grunnlag av nedsatt funksjonsevne skal det foretas en sakkyndig vurdering som tar stilling til om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn for førskolebarn ellers.  Sakkyndig vurdering dokumenteres ved fremleggelse av uttalelse fra for eksempel lege, helsestasjon eller PPT. Vedtak etter lov om barneverntjenester dokumenteres ved fremleggelse av bekreftelse for vedtaket.

2.       

 • Avlastning, der foresatte har behov for ekstra hjelp og støtte, som f.eks. funksjons-hemmede søsken eller vanskelig livssituasjon.
 • Minoritetsspråklige (barn hvor både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk).
 • Adoptivbarn over 2 år.

Behovet dokumenteres ved uttalelse fra for eksempel lege, helsestasjon eller PPT.

3.      Barn av kommunalt ansatte som tildeles øremerket barnehageplass etter kommunale retningslinjer. Øremerket barnehageplass dokumenteres ved at det legges frem en beslutning fra personalsjefen eller barnehagesjefen i Rana kommune.

4.      Barn som bor i barnehagens nærmiljø, dvs. innenfor den til enhver tid gjeldende skolekrets. For innflyttere som ikke har fått bostedsadresse i Rana, gis det nærmiljøprioritet til distrikt Mo.

5.      Barn med rett til barnehageplass som har søsken som går i den ønskede kommunale barnehagen ved barnets oppstartdato.

6.      Søkerdato.

7.      Loddtrekning når søkere ellers står likt.

 Ved tildeling av barnehageplass kan det tas hensyn til om barn er over eller under tre år for å sikre en hensiktsmessig sammensetning av avdelingene. Barnehageloven må uansett følges, slik at barn med rett til plass alltid skal tilbys plass før et barn uten lovfestet rett til plass.

11.         Foreldrebetaling

Stortinget fastsetter årlig maksimalpris for plass i barnehage. Prisen gjelder for et heldags ordinært tilbud. I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen fastsetter kommunestyret satser for foreldrebetaling, moderasjoner og kostpenger. Endring av satser må meldes minimum en måned før iverksettelse.

Foreldrebetalingen fordeles på elleve måneder, der juli er betalingsfri.

Kostpenger kommer i tillegg til den fastsatte maksimalgrensen for foreldrebetaling. Betaling for kost fastsettes etter selvkostprinsippet. Det betyr at kostpenger skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltid. Barnehagene følger Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger for mat og måltider i barnehager.

Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. Betalingsavgiften skal betales fra den dagen barnet er tildelt plass i barnehage, selv om det er ønskelig med senere oppstartdato.

Ved barns sykefravær utover én sammenhengende måned grunnet alvorlig sykdom og innleggelse i behandlingsinstitusjon, kan det søkes om fradrag i foreldrebetalingen for videre fravær. Søknad skal dokumenteres ved legeerklæring fra behandlende lege. Styrer avgjør søknaden.

Rana kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage etter de nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling.

12.         Oppsigelse

a.     Oppsigelsesfrist

Det er en gjensidig oppsigelsestid på én måned.

b.    Oppsigelse fra foreldre

Plassen skal sies opp elektronisk på foreldreportalen, eller skriftlig med signatur til barnehagens styrer. Foreldrebetaling og kostpenger må betales ut oppsigelsestiden.

Reglene for oppsigelse gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg før plassen tas i bruk.

c.     Oppsigelse fra kommunen

Oppsigelse fra kommunen kan gis i følgende tilfeller:

 • Ved vesentlig betalingsmislighold. I tillegg til å vurdere om misligholdet er vesentlig, må barnets beste være et grunnleggende hensyn når det skal tas stilling til om en barnehageplass skal sies opp. Barnehageeier har et ansvar for å vurdere om det ligger årsaker bak betalingsmisligholdet som kan gi grunnlag for hjelp og støtte fra kommunen.
 • Ved flytting ut av kommunen. Dersom familien flytter ut av kommunen, kan barnet beholde barnehageplassen i inntil én måned. Dersom særskilte grunner tilsier at barnet bør fortsette i barnehagen ut over en måned etter at familien har flyttet ut av kommunen, kan det søkes om dette til styrer i barnehagen. Dette begrenses til plass ut barnehageåret.
 • Dersom plassen er tildelt ut i fra uriktige opplysninger gitt av foreldre/foresatte.

Foreldre/foresatte skal gis skriftlig varsel med mulighet for retting av forholdet før eventuell oppsigelse av plassen.

Oppsigelse fra kommunen skal være skriftlig.

d.    Bytte av barnehageplass

Ved bytte av plass til en annen barnehage i Rana kommune, stilles det ikke krav om oppsigelse. Sluttdato og startdato skal være lik og avtales nærmere med de aktuelle barnehager.  

13.         Åpningstid

Daglig åpningstid skal være minimum fra 07:00 til 16:30 i de kommunale barnehagene. Fastsettelse eller endring av åpningstid gjøres av styrer i samråd med barnehagens samarbeidsutvalg.

Julaften og nyttårsaften er barnehagene stengt. Onsdag før skjærtorsdag er åpningstiden 08:00 til 12:00.

Personalet i barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt. Informasjon om hvilke dager barnehagene vil være stengt, skal gis senest ved barnehageårets begynnelse, 1. august. Planleggingsdagene skal stå i barnehagenes årsplan og på kommunens nettsider.

En barnehageplass kan benyttes inntil 11 måneder per år. Barna må i løpet av året avvikle fire ferieuker, hvorav tre uker skal være sammenhengende i skolerutens sommerferie.

14.          Forsikring

Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet for alle barna som har plass i de kommunale barnehagene.

15.          Helseattest

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

16.          Taushetsplikt og opplysningsplikt

Reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens §§ 13 til 13 f gjelder for personalet i barnehager.

Barnehageloven §§ 21 og 22 gir regler om barnehagepersonalets opplysningsrett og opplysningsplikt til sosialtjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og barneverntjenesten.

17.          Politiattest

Den som skal arbeide i barnehage må legge frem politiattest før tiltredelse. Kravet gjelder også for vikarer og andre som regelmessig oppholder seg i barnehagen.

18.          Internkontroll

De kommunale barnehagene har rutiner og prosedyrer som skal sikre etterlevelse av kravene i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Oppdatert dokumentasjon over internkontrollsystemet skal være tilgjengelig i hver barnehage. Barnehagene skal drives i samsvar med gjeldende regelverk og rutiner for helse-, miljø- og sikkerhet som Rana kommune til enhver tid fastsetter.

 

 

 ​​

 

Opprettet: 27.05.2013 14:45