Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Tilskudd til private barnehager

Mehus, Nils-Jørgen Endret:14.06.2021 15:26
​​​​​​​​​​​​De ikke-kommunale (private) og kommunale barnehagene skal behandles likeverdig ved tildeling av tilskudd. 

Kommunen skal fatte vedtak om satser for tilskudd til til barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret. Øvrige satser følger av nasjonal forskrift om tilskudd til private barnehager.

Søknad om tilskudd ved nyetablering eller utvidelser

Ved planer om å bygge barnehage eller utvide eksisterende barnehage, må barnehageeier sende en søknad til kommunen for å få en vurdering om kommunen vil gi kommunalt tilskudd.

Private aktører som har planer om å bygge barnehage, må ha konkrete og egnete forslag til tomter eller bygninger som kan benyttes til barnehage, herunder plan om eierform, driftsform og antall barn og ansatte.

For barnehageplasser som etableres etter 01.01.2011, er det opp til kommunen om det vil bli gitt tilskudd til nye, private barnehageplasser. Barnehageeier bør derfor så tidlig som mulig i prosjektet avklare om barnehagen vil kunne få tilskudd fra kommunen.

Kommunen avgjør søknad om tilskudd for nye barnehageplasser etter eget skjønn. Ved skjønnsutøvelsen må kommunen legge vekt på at utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov jf. barnehageloven § 10. Det må tas utgangspunkt i kommunens plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. barnehageloven § 16. 

Ved søknad om tilskudd kreves følgende dokumentasjon og opplysninger:
  • Tomteforhold (tomten må være regulert til barnehageformål)
  • Rammetillatelse
  • Eierforhold (firmaattest)
  • Fremdriftsplan
  • Finansieringsplan
  • Bemanningsplan
  • Forventet leke- og oppholdsareal (inne og ute) 
  • Vedtektsfestet arealnorm
  • Forventet barnetall

Når eier har fått søknaden om kommunalt tilskudd behandlet, må det søkes om godkjenning av barnehagen etter barnehageloven § 14. Kommunalt tilskudd vil ikke bli utbetalt før barnehagen er endelig godkjent i henhold til barnehageloven § 14, og det er meldt til barnehagemyndigheten at barnehageplassene er tatt i bruk. Det er eiers ansvar å påse dette.

Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd til den private barnehagen for flere barn enn barnehagen er godkjent for.

Klagerett

Barnehageeier kan klage på vedtak om tilskudd innen tre uker fra vedtaket er mottatt.
Opprettet: 28.05.2013 10:40