Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Godkjenning av barnehager

Indrebø, Kirsti Endret:30.12.2018 17:48

​​​​​​Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager. Kommunen skal allerede i etableringsfasen påse at barnehagelovens krav blir fulgt.

Barnehagemyndigheten i Rana gjør oppmerksom på at følgende prosedyrer skal følges ved søknad om finansiering og søknad om godkjenning av barnehager i kommunen.

Finansiering

Private (ikke-kommunale) barnehager som vil etablere seg i kommunen eller utvide en allerede etablert barnehagedrift, må søke Rana kommune om offentlig finansiering i henhold til barnehageloven § 14. Kommunen avgjør søknad om finansiering fra barnehager etter eget skjønn. Ved skjønnsutøvelsen må kommunen legge vekt på barnehageloven § 8 andre ledd som forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov.

Ved søknad om finansiering må det fremlegges dokumentasjon for følgende forhold:

 • Tomteforhold (tomten må være regulert til barnehageformål)
 • Eierforhold
 • Godkjent rammetillatelse (dersom nye tiltak gjør det nøvendig)
 • Fremdriftsplan
 • Finansieringsplan
 • Bemanningsplan
 • Leke- og oppholdsareal (inne og ute) 
 • Vedtektsfestet arealnorm
 • Forventet barnetall

Det er en forutsetning for kommunalt tilskudd til private barnehager at alle krav i reguleringsplaner og annet lovverk er oppfylt før tilskudd iverksettes. Kommunalt tilskudd vil kun bli gitt når barnehagen er godkjent i henhold til barnehageloven § 10. Det er eiers ansvar å påse dette.

 Se mer om tilskudd:
Tilskudd til private barnehager

Godkjenning av barnehager

Virksomheter som skal drive barnehage har i henhold til barnehageloven § 6 plikt til å søke kommunen om godkjenning. Før driften settes i gang må kommunen ha fattet vedtak om godkjenning etter barnehageloven § 10. Godkjenning må søkes både ved etablering av en ny barnehage og ved vesentlige endringer i forhold som ligger til grunn for en etablert barnehages gjeldende godkjenning.

Ved søknad om godkjenning må det fremlegges dokumentasjon/opplysninger om følgende forhold:

 • Tegninger av ute- og inneareal (med bruttoareal og angitt leke- og oppholdsareal)
 • Barnehagens vedtekter (barnehageloven § 7)
 • Bemanningsplan med årsverk for ulike stillingstyper (barnehageloven §§ 17 og 18)
 • Opplysninger om barnehagens innhold (barnehageloven § 2)
 • Erklæring om omsøkt godkjenning som vil ettersendes etter annet regelverk

Før godkjenning kan gis må det ettersendes dokumentasjon for bl.a. følgende:

 • Godkjenning etter plan- og bygningsloven, forskrift om miljørettet helsevern og arbeidsmiljøloven
 • Politiattest fra barnehagens eier
 • Dokumentasjon for melding til brannmyndigheten og Mattilsynet

 

Se for øvrig relevant lovgivning og veiledere. Virksomheten bør søke veiledning hos barnehagemyndigheten og øvrige myndigheter så tidlig som mulig i prosessen.

Opprettet: 28.05.2013 10:37