Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Slik søker dere om dispensasjon fra utdanningskrav

Mehus, Nils-Jørgen Endret:25.06.2021 08:15

Hvis en person ikke oppfyller kvalifikasjonskravene i stilling som pedagogisk leder eller styrer, kan ikke personen ansettes i stillingen uten å ha fått dispensasjon fra utdanningskravet. Barnehagen må derfor være tidlig ute med å søke om dispensasjon. Stillingen må ha vært lyst ut to ganger før dere kan søke om dispensasjon.


Hvor skal dere søke?

Dere må søke i kommunens søknadsskjemaDokumentasjonsskjema for krav til pedagogisk bemanning skal også fylles ut og sendes inn. 

Hvilke opplysninger må søknaden inneholde?

 • Dere må kunne vise at stillingen har vært utlyst offentlig. Legg derfor ved utlysningsteksten.
 • Legg ved søkerliste med navn, utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring for de som har søkt på stillingen. 
 • Legg ved CV og karakterutskrift til den personen det søkes dispensasjon for.  
 • Barnehagestyrer skal gi en beskrivelse av formell og uformell kompetanse til den dere søker dispensasjon for, og hvilken stillingsstørrelse og type stilling vedkommende skal ha (pedagogisk leder eller barnehagelærer).  
 • Dere må si om stillingen er en vakant stilling eller et vikariat, og hvem vedkommende eventuelt skal tre inn for. 
 • Søknaden skal sendes inn av barnehagen sin eier eller styrer. 

Hva må legges ved søknaden?

 • Utlysningstekst skal legges ved søknaden. Dette gjelder både første- og andregangsutlysning. 
 • Søknadsskjema – dispensasjon fra utdanningskrav. 
 • Dokumentasjonsskjema for krav til bemanning i barnehager. 
 • Individuell plan for veiledning.

Hvilke vilkår stiller kommunen? 

 • Søknaden skal gjelde for én bestemt person i ei konkret stilling i én bestemt barnehage.
 • Dere må ikke søke om dispensasjon for vikariater som er kortere enn 3 måneder. 
 • Når vi har vurdert kompetansen til den det søkes dispensasjon for, kan vi stille vilkår hvis vi innvilger dispensasjon. 
 • Vi kan kreve at den det søkes dispensasjon for får regelmessig veiledning fra barnehagelærer eller styrer i barnehagen. da må dere sende inn en individuell plan for veiledning, med utgangpunkt i vedkommende sin erfaring og kompetanse. Eksempel på individuell veiledningsplan og dokumentasjon på utvikling ligger under "Skjema".

Hvor skal søknaden sendes?

Dere kan sende søknaden til postmottak@rana.kommune.no. Da må dere merke emnefeltet med "Søknad om midlertidig dispensasjon for (barnehagens navn)". Eller dere kan sende den i posten til Rana kommune, barnehagemyndigheten, Postboks 173, 8601 Mo i Rana .


Hva skjer etter at søknaden er sendt?

Hvis søknaden inneholder den dokumenasjonen vi trenger, behandler vi søknaden innen tre uker etter at vi har fått den. Vi sender vedtaket til barnehagens eier eller styrer. Hvis dere er uenig i vedtaket kan dere klage. Klagen sender dere til kommunen. Hvis vi ikke er enig i klagen, sender vi den videre til Statsforvalteren i Nordland.  

Disse reglene gjelder for søknad om midlertidig dispensasjon

Lov om barnehager (barnehageloven)
Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Opprettet: 03.02.2017 12:40