Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Dispensasjon fra utdanningskrav

Mehus, Nils-Jørgen Endret:27.03.2019 14:48

Barnehagen skal ha et pedagogisk personale i samsvar med barnehageloven sine krav. Dersom barnehagen etter offentlig utlysning ikke får kvalifiserte søkere til pedagogstillinger, er barnehagens eier pliktig til å søke om dispensasjon fra utdanningskravet.

Rana kommune har utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema for søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder og styrer. Disse gjelder for kommunale og private barnehager der det skal søkes dispensasjon.

Vilkår for søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav

  • Søknaden skal fremmes av barnehagen sin eier eller styrer.
  • Søknaden skal gjelde for én bestemt person i ei konkret stilling i en konkret barnehage.
  • Eier skal dokumentere at stillingen har vært utlyst offentlig og på hvilken måte.
  • Utlysningstekst skal legges ved søknaden.
  • Søkerliste med navn, utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring for de som har søkt på stillingen skal legges ved dispensasjonssøknaden. Barnehageeier skal kunne dokumentere at ingen kvalifiserte søkere har meldt seg.
  • Kommunen krever ikke søknad om dispensasjon for vikariater av kortere varighet enn 3 måneder.
  • Midlertidig dispensasjon innvilges for inntil ett år av gangen. Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes dispensasjon for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av dispensasjonen. 

Hva innebærer "offentlig utlysning"?

I kravet om offentlig utlysning ligger det at stillingen skal være lyst ut via offentlige medier før det søkes dispensasjon. Offentlige medier er rekrutteringssider som for eksempel nav.no, finn.no og nasjonale aviser. Utlysning via Facebook eller barnehagens egne nettsider anses ikke som tilstrekkelig offentlig utlysning. Det samme gjelder lokalaviser. 

Hva betyr ordlyden "kvalifisert søker"?

I forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 3 fremgår følgende: "Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det og stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker". Begrepet "kvalifisert søker" er ensbetydende med godkjent barnehagelærer/førskolelærer, eventuelt person som oppfyller de andre utdanningskravene i barnehageloven §§ 17 og 17 a. Det ovennevnte medfører at dersom barnehageeier søker dispensasjon fra utdanningskravet i loven, vil kommunen avslå søknaden dersom barnehageeieren har unnlatt å ansette en person som oppfyller utdanningskravene. 

Fremgangsmåte for søknad om dispensasjon

Søknader sendes forløpende når eier ikke har fått tilsatt pedagogisk personale i pedagog- og styrerstillinger. Det skal søkes via kommunens standardiserte søknadsskjema. Dokumentasjonsskjema for krav til pedagogisk bemanning fylles ut og sendes inn sammen med øvrige vedlegg til søknaden.

Søknaden sendes til:
 postmottak@rana.kommune.no  (NB! Merk i emnefeltet: "Søknad om midlertidig dispensasjon - xxx barnehage")

eller
 

Rana kommune, barnehageavdelingen
Postboks 173
8601 Mo i Rana 

Saksbehandling

Barnehageavdelingen er kommunens barnehagemyndighet og behandler søknadene. Vedtak sendes til barnehagens eier/styrer og kan påklages Fylkesmannen. 

Lov om barnehager (barnehageloven)
Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter 

 

Opprettet: 03.02.2017 12:40