Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Ofte stilte spørsmål

Jørgensen, Kari Endret:22.02.2021 11:01

Må barnehageplassen betales fullt ut når barnehagen har redusert åpningstid som følge av smitteverntiltak?

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/barnehage-og-unge/ordinar-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo-fra-14.-april/

Midlertidig forskrift til barnehageloven § 4 første ledd gjelder foreldrebetaling i barnehage i forbindelse med utbrudd av Covid-19:

I perioden barnehagene er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen. For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager fra 14. april 2020. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. 

Den nevnte bestemmelsen betyr at foreldre som mottar et tilbud i barnehagene skal faktureres for dette på ordinær måte fra og med tirsdag 14. april. Barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få tilbud så langt det er behov for det i perioder barnehagen er stengt eller driver med redusert kapasitet, jf. den midlertidige forskriften § 3. Det skal for disse barna betales ordinær pris (eventuelt fratrukket søskenmoderasjoner/redusert foreldrebetaling som normalt) fra og med 14. april uavhengig av hvor omfattende tilbudet er. 

Retten til å benytte seg av barnehageplassen gjelder med de begrensningene som nå følger av vedtak og forskrifter etter smittevernloven. Barnehagene har vært stengt med hjemmel i smittevernloven inntil 19. april 2020. Etter 19. april er barnehagene ikke lenger stengt med hjemmel i smittevernloven, jf. Covid-19-forskriften § 12 a siste ledd. Foreldre skal betale som normalt for barnehageplassen fra og med 20. april, uavhengig av hvor mange timer tilbudet gis hver dag eller hver uke. 

Hovedregelen er at barnehager nå skal gi et tilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern, i henhold til Covid-19-forskriften § 12 b fjerde ledd siste setning. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at barnehager etter den aktuelle bestemmelsen også kan redusere antallet barn som er til stede samtidig, for eksempel at ulike barnegrupper er tilstede til ulik tid. 

Reduksjonen i åpningstiden eller fleksible åpningstider må altså være begrunnet med at det trengs for å ivareta kravene til smittevern i Covid-19-forskriften § 12 b. Situasjonen og tiltak vil være forskjellig fra barnehage til barnehage, men alle barnehager driver nå med kortere eller fleksible åpningstider i en gradvis overgang blant annet fordi barnehagene også må forholde seg til krav til bemanning som følger av barnehageloven og krav til arbeidstid som følger av arbeidsmiljøloven mv. Retten til å benytte seg av barnehageplassen gjelder med de begrensningene som til enhver tid er fastsatt i den enkelte barnehage for å ivareta krav til smittevern. Barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal fortsatt få tilbud så langt det er behov for det ut over reduserte åpningstider.

Kommunen følger de nasjonale forskriftene som er fastsatt i forbindelse med utbrudd av Covid-19. Dere må betale ordinær full pris i barnehage (eventuelt fratrukket moderasjoner som vanlig), selv om tiltak etter Covid-19-forskriften kan føre til at retten til å benytte barnehageplassen begrenses ved at åpningstiden reduseres eller barnegrupper er tilstede til ulik tid. Dette gjelder så lenge barnehagene ikke er stengt med hjemmel i smittevernloven. 

Fra når kan barnet få barnehageplass?
Svar: Barn født fra og med januar til august har krav på plass innen utgangen av august det året de fyller ett år, dersom det er søkt innenfor søknadsfristen 1. april. Rana kommune har ett hovedopptak i året (1. april). Ellers tildeles ledige plasser forløpende (løpende opptak).

Når får vi vite om barnet har fått barnehageplass?
Svar: Alle som har rett til plass får svar på søknaden rett etter hovedopptaket. Hovedopptaket er i midten av april hvert år.


Vårt barn fyller ett år i november. Må vi søke plass fra og med august for å få være med på hovedopptaket?

Svar: Nei. Barn som blir ett år i september, oktober eller november har rett på plass fra og med den måneden de fyller ett år. For å få være med på hovedopptaket, må det være søkt om barnehageplass innen fristen som er 1. april.


Når er søknadsfrist for å bytte til en annen barnehage (overflytting)?

Svar: Søknadsfristen for å bytte til en annen barnehage er 1. mars.


Vi vil gjøre endringer i barnehagesøknaden. Havner vi bakerst i ventelisten igjen, da?

Svar: Nei. Så lenge dere ikke sletter søknaden, kan dere gå inn å gjøre endringer i søknaden og samtidig beholde opprinnelig søknadsdato.


Vi har fått mail fra kommunen om at vi må oppdatere barnehagesøknaden. Vil søknadsdato bli endret, eller beholder vi den opprinnelige søknadsdatoen?

Svar: Dere beholder den opprinnelige søknadsdatoen fra da dere søkte om barnehageplassen.


Får vi beskjed dersom barnet ikke får barnehageplass?

Svar: Nei. Dersom barnet ikke får barnehageplass ved hovedopptaket, vil det automatisk fortsette å stå på venteliste inntil det får plass.


Vi har fått beskjed om at barnehagesøknaden er slettet. Hva gjør vi?

Svar: Når dere har takket ja til tilbud om barnehageplass og barnehagestyrer gjør plasseringen, vil det komme ut melding om at søknaden er slettet. Dette skjer kun hvis dere fikk førstevalget deres, eller at dere valgte ikke å stå videre på venteliste.


Vi har vårt barn i en kommunal barnehage. Må barnet ha 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren?

Svar: Ja. Barnet må i løpet av året avvikle fire ferieuker, hvorav tre uker skal være sammenhengende i skolerutens sommerferie. Dette er bestemt i vedtektene som gjelder for de kommunale barnehagene. De private barnehagene kan ha egne bestemmelser om dette.


Vi bor i Hemnes kommune. Kan vi da få plass i en barnehage i Rana kommune?

Svar: Nei. For å ha rett til plass i en barnehage i Rana, må dere være bosatt i Rana kommune. Dette gjelder både i private og kommunale barnehager.


Vi skal flytte til Rana kommune i løpet av neste halvår. Kan vi søke om barnehageplass når vi ikke har bostedsadresse i Rana?

Svar: Ja. Så lenge dere bor i Rana når plassen tas i bruk.


Vi fikk ikke plass i ønsket barnehage. Kan jeg klage på dette?

Svar: Dersom dere verken får første eller andre ønske oppfylt, kan dere i første omgang kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. Dere har også rett til å klage hvis dere verken får første eller andre ønske oppfylt. Denne sendes til kommunen.

Fristen for å klage er 3 uker fra dere har mottatt tilbudet om barnehageplass. Hvis dere ber om begrunnelse før klagefristen er utløpt, gis det en ny klagefrist på 3 uker fra dere har mottatt begrunnelsen.


Jeg har hørt at man kan søke om redusert betaling for barnehageplass. Har vi krav på dette, og hvordan søker vi?

Svar: På kommunens nettsider står det informasjon om hvem som har krav på redusert foreldrebetaling, og hvordan dere søker om dette.


Har vårt barn rett til gratis kjernetid i barnehagen?

Svar: Gratis kjernetid i barnehagen gjelder barn fra 3 år og frem til skolestart. På kommunens nettsider står det informasjon om hvem som har rett til gratis kjernetid, og hvordan dere søker om dette.


Vi har to barn i to ulike barnehager. Får vi likevel søskenmoderasjon?

Svar: Ja. Søskenmoderasjon gjelder uavhengig av hvilke barnehager ungene går i.  Søskenmoderasjon gis kun til søsken som er folkeregistret på samme bostedsadresse.

Opprettet: 02.05.2018 13:18