Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Håndtere

Marthinussen, Nina Endret:06.12.2017 09:30

​Når vi vet at barnet og familien har det vanskelig, har kommunen et ansvar for å tilby tilrettelagt hjelp. En best mulig tilrettelegging innebærer at vi må ha tilgang til gode verktøy og hjelpetiltak som passer for familier i mange ulike situasjoner. Dette forutsetter at det må finnes arenaer for tverrfaglige drøftinger der de ulike avdelingene kan dra nytte av hverandres kompetanse, og at de overordnede kommunale strukturene gir rom for et slikt fokus.

Kommunale føringer

Det er lagt føringer på politisk og administrativt nivå for at barn i utsatte livssituasjoner skal prioriteres. Føringene legges ut fra funn i befolkningen, og man dimensjonerer hjelpetilbudet blant annet ut fra forekomsten av ulike vansker.

 

Organisasjonskart

Samarbeidsarenaer

Våre faste samarbeidsarenaer er ment å sikre et tverrfaglig fokus på oppvekstfeltet, både på et generelt nivå og overfor enkeltfamilier. Arenaene skal gi hjelpeapparatet mulighet til å komme sammen og fordele oppgaver rundt barnet, samtidig som de skaper rom for faglig utvikling og nyskaping.

 

Det enkelte barnet

Familietjenesten administrerer de fleste tiltakene som beskrives i denne modellen. Andre kommunale instanser (barnevern, helsesøstertjeneste, barnehage mv) kan hjelpe familien å komme i kontakt med familietjenesten. Privatpersoner kan også selv ta kontakt med en rådgiver på vårt mottak og få hjelp til å finne ut hvilket tilbud som vil passe best.

Overordnede planer og samarbeidsavtaler

Kommuneplan for Rana 2006-2016 - strategisk del

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2015

Planstrategi Rana kommune 2016-2019

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2022

Samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten

Etiske retningslinjer

Virksomhetsplaner

Avdeling for barn og familier

Barnehageavdelingen

Skoleavdelingen

Endringstiltak rettet mot barnet/familien

Generell råd/veiledning: individuelt tilpasset veiledning, 0-18 år

Cos: Veiledningsmodell med fokus på tilknytning/trygg base, 0-6 år

PMTO: veiledningsmodell med fokus på atferd/struktur, 3-12 år

OEM : veiledning til ungdomsfamilier med store vansker, 11-18 år.

Marte Meo: veiledning m/filming, 0-6 år

Drømmehuset: gruppe for unge foreldre

Rana Foyer:leiligheter med tilbud om oppfølging for ungdom (16-23 år)

Helsesøster i vgs/helsestasjon for ungdom

Systemer som sikrer at vi styrer i henhold til planene

Delegasjonsreglement 

Varslingsrutiner

Samarbeidsavtaler på tvers av avdelingene

Samarbeidsavtale med familievernkontoret

Samarbeidsavtale mellom BUP, PPT og familieavdelingen

Sektorovergripende satsingsområder

Brukerplan

Brukere med rus- eller psykiske vansker kartlegges årlig i både omsorgsavdelingen og helse- og sosialavdelingen, for å få en oversikt over det samlede hjelpebehovet i kommunen.

 

Nettkurs om vold og seksuelle overgrep

Ansatte i avdeling for barn og familier, skolene og barnehagene har hatt felles tilbud om opplæring i samtaler med barn og skal være i stand til å ta opp spørsmål om vanskelige hjemmeforhold med barna. Kurset er utviklet av RVTS nord.

Kompetanseplaner

Barnehageavdelingen

Skoleavdelingen

Avdeling for barn og familier

Samarbeidsmøter på tvers av avdelingene

Oversikt over faste samarbeidsmøter, seksjonsledernivå

Oversikt over faste samarbeidsmøter, ansattenivå

Brukerrettede samarbeidsarenaer

Familiens møte, Målgruppe: familier som selv er bekymret for barnet sitt

Innsatsteamet for gravide og spedbarn Målgruppe: gravide og spedbarnsforeldre med særlige utfordringer

Tverrfaglig team  Målgruppe: Elever ved skolen, når skolen er i tvil om hvilke deler av hjelpeapparatet som bør knyttes nærmere opp mot eleven.

Vi er foreldre (familievernkontoret, familietjenesten): foredrag ved tiukers alder, vedr foreldreskap. Konflikthåndtering og bevisstgjøring. Drevet av prosjektmidler.

Opprettet: 10.10.2017 13:13