Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Forebygge

Marthinussen, Nina Endret:06.12.2017 09:30

​Det å legge til rette for en trygg og stabil oppvekst for hvert enkelt barn, er et viktig fokusområde for kommunen. Vi ønsker å være til stede på en sånn måte at vi kan hindre problemer i å oppstå. Når noen får det vanskelig, vil vi bidra med hjelp på et tidligst mulig tidspunkt.

Kommunalt nivå

En stor del av den kommunale innsatsen er rettet mot å skape gode oppvekstvilkår for barn generelt, slik at færrest mulig skal utvikle vansker. Dette ivaretas i det generelle planarbeidet.

Organisasjonskart

Samarbeidsarenaer    

Ulike avdelinger har ansvar for hver sine tildels overlappende områder vedrørende barns oppvekstforhold. Samarbeidet med andre avdelinger skal sikre et helhetlig og sammenhengende tilbud.

 

 

Det enkelte barn

Barn som vokser opp i Rana skal oppleve at samfunnet legger til rette for at de skal ha en god hverdag. Vi trenger gode, universelle tilbud i tillegg til de tiltakene som er tilpasset særlig utsatte grupper. Skolen og helsesøstertjenesten er eksempler på tjenester som skal treffe alle barn.

Overordnede planer og samarbeidsavtaler

Kommuneplan for Rana 2006-2016 - strategisk del

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2015

Planstrategi Rana kommune 2016-2019

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2022

Samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten

Etiske retningslinjer

Virksomhetsplaner

Avdeling for barn og familier

Barnehageavdelingen

Skoleavdelingen

Kvalitetsplan SFO

Universelt tilbud i kommunen

Skole og SFO

Overgangsrutiner barnehage-skole

Helsesøster- og jordmortjenesten

Fritidsavdelingen

Systemer som sikrer at vi styrer i henhold til planene

Delegasjonsreglement 

Varslingsrutiner

Samarbeidsavtaler på tvers av avdelingene

Samarbeidsavtale med familievernkontoret

Samarbeidsavtale mellom BUP, PPT og familieavdelingen

Forebygging på individnivå

Handlingsplan for fravær skole

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

"Kropp i balanse" kurstilbud til barn med overvekt og deres foreldre

Sektorovergripende satsingsområder

Brukerplan

Brukere med rus- eller psykiske vansker kartlegges årlig i både omsorgsavdelingen og helse- og sosialavdelingen, for å få en oversikt over det samlede hjelpebehovet i kommunen.

 

Nettkurs om vold og seksuelle overgrep

Ansatte i avdeling for barn og familier, skolene og barnehagene har hatt felles tilbud om opplæring i samtaler med barn og skal være i stand til å ta opp spørsmål om vanskelige hjemmeforhold med barna. Kurset er utviklet av RVTS nord.

 

Kompetanseplaner

Barnehageavdelingen

Skoleavdelingen - under utarbeiding

Avdeling for barn og familier - under utarbeiding

Samarbeidsmøter på tvers av avdelingene

Oversikt over faste samarbeidsmøter, seksjonsledernivå

Oversikt over faste samarbeidsmøter, ansattenivå

Brukerrettede samarbeidsarenaer

SLT-team Kriminalitetsforebyggende tiltak, samarbeid med politiet

læringsmiljøteamet Tiltak rettet mot klassemiljøet, samarbeid skole/PPT

«Vi er foreldre»  Kurs til nybakte foreldre, og foreldre i konflikt med hverandre. Samarbeid med familievernkontoret.

"Kropp i balanse" kurstilbud til barn med overvekt og deres foreldre

 "Mobbing og nettbruk" undervisningstilbud til elever på 5. trinn i samarbeid med politiet

 

Opprettet: 10.10.2017 14:14