Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Evaluere

Marthinussen, Nina Endret:06.12.2017 09:30

​Tjenestetilbudet vårt bør og skal være gjenstand for stadig evaluering. Vi må snakke om tilbudet vårt til den enkelte familie: bidrar vi til positiv endring, eller må vi prøve noe nytt? Vi  må også ha gode rutiner for evaluering på systemnivå: er tjenestene våre rigget slik at vi kan fange opp og hjelpe flest mulig på en best mulig måte?

Kommunalt nivå

Kontinuerlig utvikling av et helhetlig og godt tilpasset tjenestetilbud står sentralt i kommunens overordnede planer og strategier

Organisasjonskart

 

 

Samarbeidsarenaer

Faste samarbeidsarenaer evalueres vanligvis årlig, i samarbeid mellom berørte instanser. Viktige spørsmål ved evaluering vil være: er dette fortsatt  en arena som bidrar til fruktbar kompetanseutveksling? Er det andre instanser som bør involveres i dette samarbeidet? Utvikles tilbudet i tråd med hva vi mener er hensiktsmessig, og har vi tett nok kontakt med beslutningstakerne?

Det enkelte barnet        

På individnivå vil evalueringen først og fremst handle om hvor godt vi treffer familien med den hjelpen vi tilbyr. Slik evaluering foregår i direkte dialog med barnet og foreldrene, samt eventuelt øvrig nettverk når dette er aktuelt.

Overordnede planer og samarbeidsavtaler

Kommuneplan for Rana 2006-2016 - strategisk del

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2015

Planstrategi Rana kommune 2016-2019

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2022

Samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten

Etiske retningslinjer

Virksomhetsplaner

Avdeling for barn og familier

Barnehageavdelingen

Skoleavdelingen

Evaluering i enkeltsaker

Barneverntjenesten har lovpålagte krav til rutinemessig evaluering. I praksis foregår evalueringen av tiltakssaker under jevnlige evalueringsmøter, eller i samtaler med barn og foreldre alene. Retningslinjer, planarbeid i barnevernet

Evaluering av hjelpen fra familietjenesten og helsesøstertjenesten foregår i hovedsak gjennom direkte tilbakemeldinger fra brukerne selv. Vi har deltatt i SKO-studien, der alle brukere ble invitert til å dele sin mening om tjenestetilbudet.

Det jobbes for å få på plass et system for aktiv og kontinuerlig brukermedvirkning. Ungdomsrådet vil gis en rolle i dette arbeidet, og vi tar sikte på å ha etablert nye rutiner i løpet av 2018.

Systemer som sikrer at vi styrer i henhold til planene

Delegasjonsreglement 

Varslingsrutiner

Samarbeidsavtaler på tvers av avdelingene

Samarbeidsavtale med familievernkontoret

Samarbeidsavtale mellom BUP, PPT og familieavdelingen

Sektorovergripende satsingsområder

Brukerplan

Brukere med rus- eller psykiske vansker kartlegges årlig i både omsorgsavdelingen og helse- og sosialavdelingen, for å få en oversikt over det samlede hjelpebehovet i kommunen.

 

Nettkurs om vold og seksuelle overgrep

Ansatte i avdeling for barn og familier, skolene og barnehagene har hatt felles tilbud om opplæring i samtaler med barn og skal være i stand til å ta opp spørsmål om vanskelige hjemmeforhold med barna. Kurset er utviklet av RVTS nord.

Kompetanseplaner

Barnehageavdelingen

Skoleavdelingen - under utarbeiding

Avdeling for barn og familier - under utarbeiding

Samarbeidsmøter på tvers av avdelingene

Oversikt over faste samarbeidsmøter, seksjonsledernivå

Oversikt over faste samarbeidsmøter, ansattenivå

Brukerrettede samarbeidsarenaer

Familiens møte, Målgruppe: familier som selv er bekymret for barnet sitt. Drevet av prosjektmidler ut 2017.

Innsatsteamet for gravide og spedbarn Målgruppe: gravide og spedbarnsforeldre med særlige utfordringer. Delvis prosjektdrevet.

Tverrfaglig team  Målgruppe: Elever ved skolen, når skolen er i tvil om hvilke deler av hjelpeapparatet som bør knyttes nærmere opp mot eleven.

Ungdomsrådet: fra høsten 2017 etableres en fast møtestruktur mellom avdeling for barn og familier og kommunens ungdomsråd. Her har vi anledning til å presentere nye tiltak for ungdommen og få deres tilbakemeldinger på disse. I tillegg vil dette fungere som en arena der ungdomsrådet kan komme med innspill på vår organisering og generelle arbeid, ut fra problemstillinger som til enhver tid er aktuelle.

 

Opprettet: 10.10.2017 13:15