Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Avdekke

Marthinussen, Nina Endret:18.02.2019 10:53

​For å kunne hjelpe, må vi vite hvem som trenger hjelp. Det er slett ikke alle barn som sier fra selv. Vi er avhengige av kompetansen til alle som arbeider i kontakt med barn, og at hver enkelt ansatt

-ser barn som har det vanskelig, og kan snakke med barnet om vanskelige tema

-har tilgang til gode henvisningsrutiner og vet når de må kontakte andre deler av hjelpeapparatet

-arbeider i et system der avdelingene har kjennskap til hverandre og en felles forståelse av sårbare livssituasjoner

Kommunale føringer

De overordnede strukturene skal legge til rette for bedre og mer treffsikre måter å oppdage hvilke barn som trenger ekstra hjelp.

 

Organisasjonskart 

 

Samarbeidsarenaer

Ulike avdelinger ser barnet i ulike situasjoner. Avdelingene har felles arenaer der vi kan drøfte strategier for å oppdage risikofaktorer rundt barnet. Det er også etablert mer brukerrettede arenaer for tverrfaglig samarbeid, der ansatte (eventuelt med familien tilstede) kan drøfte tilbudet til risikoutsatte barn og fordele oppgaver seg imellom. 

Det enkelte barnet

I kommunen finnes rutiner for å fange opp og reagere på signaler fra barnet som gir grunn til bekymring, og/eller å reagere på faktorer rundt barnet som gir grunn til å tro at barnets situasjon er problematisk.

Overordnede planer og samarbeidsavtaler

Kommuneplan for Rana 2006-2016 - strategisk del

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2015

Planstrategi Rana kommune 2016-2019

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2022

Samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten

Etiske retningslinjer

Virksomhetsplaner

 

Avdeling for barn og familier

Barnehageavdelingen

Skoleavdelingen

Privatpersoner

Hvis du som privatperson er bekymret for et barn, kan du henvende deg til avdeling for barn og familier på tlf 75 14 66 00. Der vil du få snakke med en ansatt på mottak, og få råd om hvordan bekymringen best kan håndteres. Saken kan drøftes helt anonymt dersom du ønsker det, og du vil få hjelp til å vurdere om du bør sende bekymringsmelding til barneverntjenesten, eller om det kan være andre instanser som kan bidra positivt i den aktuelle situasjonen. 

Systemer som sikrer at vi styrer i henhold til planene

Delegasjonsreglement 

Avviksmeldinger

Samarbeidsavtaler på tvers av avdelingene

Samarbeidsavtale med familievernkontoret

Samarbeidsavtale mellom BUP, PPT og familieavdelingen

Nyttige lenker

Rutiner for mottak og inntaksteam

Bekymringsmeldinger

​Alarmtelefonen

Røde kors - telefonen

Sektorovergripende satsingsområder

Brukerplan

Brukere med rus- eller psykiske vansker kartlegges årlig i både omsorgsavdelingen og helse- og sosialavdelingen, for å få en oversikt over det samlede hjelpebehovet i kommunen.

 

Nettkurs om vold og seksuelle overgrep

Ansatte i avdeling for barn og familier, skolene og barnehagene har hatt felles tilbud om opplæring i samtaler med barn og skal være i stand til å ta opp spørsmål om vanskelige hjemmeforhold med barna. Kurset er utviklet av RVTS nord.

Kompetanseplaner

Barnehageavdelingen

Skoleavdelingen - under utarbeiding

Avdeling for barn og familier - under utarbeiding

Offentlig ansatte

​Som offentlig ansatt har du et ansvar for å bidra til at barn du kommer i kontakt med i forbindelse med ditt arbeid, får tilgang til riktige tjenester. Samtidig som du er underlagt taushetsplikt både etter forvaltningslovens § 13 og særlovgivningen på ditt arbeidsfelt, må du tilrettelegge for en helhetlig oppfølging av barnet som ofte innebærer en viss informasjonsflyt mellom ulike tjenester.

I tilfeller der du er alvorlig bekymret for et barn, har du en varslingsplikt til barneverntjenesten etter barnevernloven § 6-4, og etter tilsvarende bestemmelser i lovverket som regulerer ditt arbeidsfelt. Hvis du har en mer uklar bekymring, eller trenger råd om hvor du skal henvende deg, kan du kontakte mottak ved avdeling for barn og familier for veiledning. Ansatte i mottak skal ha bred oversikt og god kompetanse vedrørende det samlede tjenestetilbudet til risikoutsatte barn.

 
 
 
 

Samarbeidsmøter på tvers av avdelingene

Oversikt over faste samarbeidsmøter, seksjonsledernivå

Oversikt over faste samarbeidsmøter, ansattenivå

Brukerrettede samarbeidsarenaer

Familiens møte, Målgruppe: familier som selv er bekymret for barnet sitt

Innsatsteamet for gravide og spedbarn Målgruppe: gravide og spedbarnsforeldre med særlige utfordringer

Tverrfaglig team  Målgruppe: Elever ved skolen, når skolen er i tvil om hvilke deler av hjelpeapparatet som bør knyttes nærmere opp mot eleven.

 

Opprettet: 10.10.2017 13:10